Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

19. Prestacions percebudes per enterrament o sepeli

Normativa: Arts. 7.r) Llei IRPF i  12.1 d) Reglament IRPF

Estan exemptes les prestacions percebudes per enterrament o sepeli amb el límit de l'import total de les despeses en què s'hagi incorregut per aquest motiu.

Les prestacions de treballadors o funcionaris, tant les de caràcter públic com les satisfetes per col·legis d'orfes i institucions similars, empreses i per ens públics, que excedeixin el límit exempt es consideraran rendiments del treball obtinguts de forma notòriament irregular en el temps i els resultarà aplicable la reducció del 30 per 100, quan s'imputin en un únic període impositiu.