Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Delimitació positiva del fet imposable

Normativa: Art. 6 Llei IRPF

Constitueix el fet imposable de l'IRPF l'obtenció de renda pel contribuent components dels quals són els següents:

  1. Els rendiments del treball.
  2. Els rendiments del capital.
  3. Els rendiments de les activitats econòmiques.
  4. Els guanys i pèrdues patrimonials.
  5. Les imputacions de renda establertes per llei.

No obstant això, a l'efecte de la determinació de la base imposable i del càlcul de l'IRPF, la renda es classifica en general i de l'estalvi.

Per expressa disposició legal, es presumeixen retribuïdes, llevat que hi hagi una prova en contra, les prestacions de béns, drets o serveis susceptibles de generar rendiments del treball o del capital.