Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

No es consideren contribuents de l'IRPF

Normativa: Art. 8.3 Llei IRPF

No tenen la consideració de contribuents per l'IRPF les societats civils no subjectes a l'impost sobre societats, herències jacents, comunitats de béns i altres entitats a què es refereix l'article 35.4 de la LGT.

En relació amb la  LGT  vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Les rendes corresponents a les mateixes s'atribuiran als socis, hereus, comuners o partícips, respectivament, d'acord amb el que estableixen els articles 86 a 90 de la Llei de l'IRPF.

El  règim d'atribució de rendes  es comenta amb més detall en el Capítol 10.