Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre resum

RÈGIM FISCAL ESPECIAL APLICABLE ALS TREBALLADORS DESPLAÇATS A TERRITORI ESPANYOL A PARTIR D'1 DE GENER DE 2015 

(Article  93 Llei de l'IRPF, redacció donada per la Llei 26/2014)

Àmbit d'aplicació
 1. Que no hagin estat residents a Espanya durant els deu períodes impositius anteriors a aquell en el que es produeixi el seu desplaçament a territori espanyol.

 2. Que no siguin esportistes professionals.

 3. Que el desplaçament a territori espanyol es produeixi com a conseqüència d'alguna de les circumstàncies següents:

  • D'un contracte de treball.
  • De l'adquisició de la condició d'administrador d'una entitat en capital del qual no participi o, en cas contrari, quan la participació en la mateixa no determini la consideració d'entitat vinculada en els termes previstos en l'article 18 de la Llei de l'impost sobre Societats.
 4. Que no obtingui rendes que es qualificarien d'obtingudes mitjançant un establiment permanent situat en territori espanyol.

Contingut: regles per determinar el deute

El deute es determina conforme a les normes de l'IRNR amb les següents especialitats:

 • La totalitat dels rendiments del treball obtinguts pel contribuent durant l'aplicació del règim especial s'entenen obtinguts en territori espanyol.

 • Es graven acumuladament les rendes obtingudes pel contribuent en territori espanyol durant l'any natural, sense que sigui possible compensació alguna entre aquelles.

 • Per a la determinació de la quota íntegra s'apliquen les dues escales especifiques que estableix l'article 93 de la Llei de l'IRPF :

  • Una escala per a la part de la base corresponent a les rendes a què es refereix l'article 25.1. f) del TRLIRNR (dividends, interessos i guanys patrimonials).
  • Una escala per a la part de la base corresponent a la resta de rendes.
 • La quota diferencial serà el resultat de minorar la quota íntegra de l'impost en:

  • La deducció per donatius, en els termes previstos en la Llei de l'IRPF i les retencions practicades a compte (incloses les quotes satisfetes a compte de l'IRNR ).
  • La deducció per doble imposició internacional a què es refereix l'article 80 de la Llei de l'IRPF