Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim opcional de tributació per l'IRPF de contribuents residents en uns altres Estats membres de la Unió Europea

Condicions d'aplicació

Normativa: Art. 46 TRLIRNR i 21 del Reglament IRNR

Poden sol·licitar l'aplicació d' aquest règim opcional de tributació per l'IRPF els contribuents per l'Impost sobre la Renda de no Residents (IRNR ) que siguin persones físiques i que compleixin les següents condicions:

 1. Que acreditin ser residents en un Estat membre de la Unió Europea o ser residents en un Estat membre de l'Espai Econòmic Europeu amb el que existeixi un efectiu intercanvi d'informació tributària.

 2. Que el contribuent acrediti alguna d'aquestes circumstàncies:

  • Que hagi obtingut durant l'exercici a Espanya per rendiments del treball i per rendiments d'activitats econòmiques, com a mínim, el 75 per cent de la totalitat de la seva renda, o bé,

  • Que la renda obtinguda durant l'exercici a Espanya hagi estat inferior al 90 per 100 del mínim personal i familiar que li hagués correspost d'acord amb les seves circumstàncies personals i familiars d'haver estat resident a Espanya i que la renda obtinguda fora d'Espanya hagi estat, també, inferior a aquest mínim.

 3. Que aquestes rendes obtingudes durant l'exercici a Espanya hagin tributat efectivament per l'IRNR.

Exercici de l'opció

L'exercici de l'opció de tributar per l'IRPF ha de realitzar-se mitjançant el model de sol·licitud aprovat per l'Ordre HAP /2474/2015, de 19 de novembre (BOE de 24 de novembre), que es presentarà en el termini de quatre anys comptats a partir del 2 de maig o immediat hàbil posterior de l'any natural següent corresponent al període impositiu respecte del qual se sol·licita l'aplicació d'aquest règim.

Important: si algun dels membres de la unitat familiar opta per tributar conforme a aquest règim no serà d'aplicació la deducció establerta, a partir de l'1 de gener de 2018, per la disposició addicional quaranta-vuitena de la Llei de l'IRPF, per a unitats familiars formades per residents fiscals en Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, que es comenta en el  Capítol 16  d'aquest manual.

Contingut del règim

D'acord amb el que disposa l'article 46 del TRLIRNR, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2004, de 5 de març, i el 21 a 24 del Reglament de l'IRNR, aprovat en l'article únic del Reial decret 1776/2004, de 30 de juliol, el contingut del règim opcional és el següent:

 • La renda gravable estarà constituïda per la totalitat de les rendes obtingudes a Espanya pel contribuent durant el període impositiu.

 • El tipus de gravamen aplicable serà el tipus mitjà, expressat amb dos decimals, resultant d'aplicar les normes de l'IRPF a la totalitat de rendes obtingudes pel contribuent durant el període impositiu, independentment del lloc on s'haguessin produït i sigui quina sigui la residència del pagador, tenint en compte les circumstàncies personals i familiars del contribuent que hagin estat degudament acreditades.

 • La quota tributària serà el resultat d'aplicar el tipus mitjà de gravamen a la part de base liquidable corresponent a les rendes obtingudes pel contribuent en territori espanyol.

 • Si el resultat de les operacions anteriors llança una quantitat inferior a l'import global de les quantitats satisfetes durant el període impositiu pel contribuent no resident en concepte d'IRNR sobre les rendes obtingudes en territori espanyol, serà procedent tornar l'excés.

Important: el contribuent al que resulti d'aplicació aquest règim opcional no perdrà la seva condició de contribuent per l'Impost sobre la Renda de no Residents.