Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Residència habitual a l'estranger

Normativa: Art. 10 Llei IRPF

Tenen la consideració de contribuents per l'IRPF les persones de nacionalitat espanyola, seu cònjuge no separat legalment e fills menors d'edat, que tinguessin la seva residència habitual a l'estranger per la seva condició de:

  1. Membres de missions diplomàtiques espanyoles, comprenent tant al cap de la missió com als membres del personal diplomàtic, administratiu, tècnic o de serveis de la mateixa.

  2. Membres de les oficines consulars espanyoles, comprenent tant al cap de les mateixes com al personal funcionari o de serveis que hi és adscrit, a excepció dels vicecònsols honoraris o agents consulars honoraris i del personal dependent d'ells.

  3. Titulars de càrrec o treball oficial de l'Estat espanyol com membres de les delegacions i representacions permanents acreditades davant organismes internacionals o que formin part de missions o delegacions d'observadors a l'estranger.

  4. Funcionaris en actiu que exerceixin a l'estranger un càrrec o ocupació oficial que no tingui caràcter diplomàtic o consular.

No obstant això, no tindran la consideració de contribuents :

  • Les persones esmentades anteriorment quan, no essent funcionaris públics en actiu o titulars de càrrec o treball oficial, ja tinguessin la seva residència habitual a l'estranger amb anterioritat a l'adquisició de qualsevol de les condicions enumerades.

  • Els cònjuges no separats legalment o fills menors d'edat, quan ja tinguessin la seva residència habitual a l'estranger amb anterioritat a l'adquisició pel cònjuge, el pare o la mare, de qualsevol de les condicions enumerades anteriorment.

Important: com a conseqüència del règim de cessió de tributs de l'Estat a les Comunitats Autònomes ha de complimentar-se en l'apartat corresponent de la pàgina 1 del model de declaració la clau de la Comunitat Autònoma o Ciutat amb Estatut d'Autonomia en la que el declarant hagi tingut la seva residència habitual en aquest exercici. No obstant això, els funcionaris i empleats públics espanyols residents a l'estranger en l'exercici 2022, faran constar en aquest apartat la clau específica "20".