Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Són contribuents per l'IRPF

Normativa: Art. 8 Llei IRPF

  1. Les persones físiques que tinguin la seva residència habitual en territori espanyol.

  2. Les persones físiques que tinguin la seva residència habitual a l'estranger per alguna de les circumstàncies previstes en l'article 10 de la Llei de l'IRPF que més endavant es comenten.

  3. Les persones físiques de nacionalitat espanyola que acreditin la seva nova residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com paradís fiscal. Aquestes persones no perdran la seva condició de contribuents per l'IRPF durant el període impositiu en què es produeixi el canvi de residència i durant els quatre períodes impositius següents.

    Atenció: tingui-se en compte que a partir de l'11 de juliol de 2021 i, d'acord amb el que disposa la disposició addicional dècima de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, totes referències efectuades en la normativa de l'IRPF a paradisos fiscals, a països o territoris amb els que no existeixi efectiu intercanvi d'informació, o de nul·la o baixa tributació s'entendran efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa  que estableix  la disposició addicional primera de la cita Llei 36/2006, de 29 de novembre, en  la seva redacció vigent a partir d' 11 de  juliol de 2021.

    Ara bé, mentre no s'aprovin per Ordre Ministerial els països o territoris que tenen la consideració de jurisdicció no cooperativa, tindran aquesta consideració els països o territoris previstos en el Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris que es consideren com paradisos fiscals.

    Vegeu sobre això la relació de països i territoris qualificats reglamentàriament com  paradisos fiscals  i les notes sobre l'esmentada relació de països i territoris que figuren en el Capítol 10 d'aquest manual.