Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Meritació i període impositiu

Normativa: Arts. 12 i 13 Llei IRPF

Amb caràcter general, el període impositiu és l'any natural, meritant-se l'IRPF el dia 31 de desembre de cada any.

Per consegüent, la declaració de l'IRPF de l'exercici 2022 haurà de comprendre la totalitat dels fets i circumstàncies amb transcendència fiscal a l'efecte d'aquest impost que resultin imputables a aquest any natural.

El període impositiu és inferior a l'any natural exclusivament quan es produeixi la defunció del contribuent en un dia diferent del 31 de desembre, finalitzant llavors el període impositiu i meritant-se en aquell moment l'impost.

Cap altre supòsit diferent de la defunció del contribuent (matrimoni, divorci, separació matrimonial, etc.) donarà lloc a períodes impositius inferiors a l'any natural. Per tant, per a un mateix contribuent no pot haver més d'un període impositiu dins un mateix any natural.

Únicament en les declaracions que corresponguin a períodes impositius inferiors a l'any natural, haurà de complimentar-se l'apartat “Meritació”,  del model de declaració.

Important : en el supòsit de defunció d'un contribuent integrat en una unitat familiar, els restants membres podran optar per la tributació conjunta, però sense incloure les rendes del mort en aquesta declaració.

Exemple :

Matrimoni format pels cònjuges "A" i "B" amb els que conviu el seu fill "C" menor d'edat. El mes de juny es produeix la defunció del cònjuge "A."

Determinar el període impositiu i formes de tributació dels components de la unitat familiar.

Solució:

Els membres de la unitat familiar poden optar per tributar de la següent manera:

Tributació individual.

  • Declaració individual del cònjuge "A" amb període impositiu inferior a l'any natural.
  • Declaració individual del cònjuge "B" amb període impositiu igual a l'any natural.
  • Declaració individual del fill "C" amb període impositiu igual a l'any natural.

Tributació individual i conjunta.

  • Declaració individual del cònjuge "A" amb període impositiu inferior a l'any natural.
  • Declaració conjunta dels restants membres de la unitat familiar ("B" i "C)" per tot l'any.