Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre-resum: Fiscalitat dels contractes d'assegurances de vida o invalidesa i operacions de capitalització

Fiscalitat dels contractes d'assegurances de vida o invalidesa i operacions de capitalització
ConcepteRendiment net del capital mobiliariReduccions de rendiment net

Prestacions en forma de capital derivades d'assegurances de vida

En assegurança de vida

(CP - PS)

essent:

CP = Capital percebut

PS = Primes satisfetes per supervivència

Règim transitori de contractes generadors d'increments o disminucions de patrimoni amb anterioritat a 01-01-1999 (DT 4a Llei IRPF ):

La part del rendiment net total corresponent a primes satisfetes amb anterioritat a 31-12 - 1994, generat amb anterioritat a 20-01-2006, es reduirà el percentatge del 14,28%  per cada any que mitjanci entre l'abonament de la prima i el 31-12-1994.

Per determinar aquesta part del rendiment hauran d'aplicar-se successivament els següents coeficients de ponderació:

(Prima x NÚM. anys fins al cobrament) ÷  (cada prima x NÚM. anys fins al cobrament)

Dies des de pagament prima fins a 20-01-2006 ÷ Dies des de pagament prima fins a data cobrament

Límit màxim conjunt del capital diferit percebut des de l'1 de gener de 2015: 400.000  euros

En assegurances que combinen la supervivència amb la defunció o la incapacitat

(CP - PS - PCR)

essent:

CP = Capital percebut

PS = Primes satisfetes per supervivència

PCR = Primes satisfetes que correspongui al capital en risc per defunció o incapacitat amb el límit de 5% de la provisió matemàtica

Prestacions d'invalidesa en forma de capital

(CP - PS)

* Es dona aquest mateix tractament a les prestacions derivades d'assegurances del qual beneficiari és el creditor hipotecari, amb certs requisits

No

Prestacions derivades d'operacions de capitalització en forma de capital diferit

(CP - PS)

No

Rendes vitalícies immediates derivades d'assegurances de vida o invalidesa

 • anualitat x 40% si perceptor < 40 anys
 • anualitat x 35% si perceptor 40-49 anys
 • anualitat x 28% si perceptor 50-59 anys
 • anualitat x 24% si perceptor 60-65  anys
 • anualitat x 20% si perceptor 66-69 anys
 • anualitat x 8% si perceptor 70  o més anys

No 

Rendes temporals immediats derivades d'assegurances de vida o invalidesa

 • anualitat x 12% si d.r. ≤ 5 anys
 • anualitat x 16% si d.r. > 5 ≤ 10 anys
 • anualitat x 20% si d.r. > 10 ≤ 15 anys
 • anualitat x 25% si d.r. > 15 anys

essent d.r. = durada de la renda

No 

Rendes temporals o vitalícies diferides (1)

a + [(VA - PS) ÷ N]

essent:

a = anualitat x percentatge segons edat del perceptor o durada de la renda (el mateix de rendes temporals o vitalícies immediates)

VA = Valor actual financer actuarial de la renda que es constitueix

PS = Import de les primes satisfetes

N = núm. d'anys de durada de la renda temporal, amb el màxim de 10 anys. Si la renda és vitalícia, es prendrà com divisor 10 anys

Nota: Quan les rendes hagin estat adquirides a títol gratuït entre vius, el RCM serà, exclusivament, el resultat d'aplicar a cada anualitat el percentatge que correspongui les rendes temporals o vitalícies immediates.

No 

Rendes diferides percebudes com a prestacions per jubilació i invalidesa, quan no hagi existit mobilització de les provisions durant la vigència de l'assegurança

Excés de la prestació sobre les primes satisfetes (a partir del moment en què la quantia de la prestació excedeixi l'import total d'aquestes primes)

Nota: En cas que la renda hagi estat adquirida a títol gratuït entre vius, el RCM serà l'excés de la prestació sobre el valor actual actuarial de les rendes en el moment de constitució de les mateixes.

 

No 

Extinció de rendes temporals o vitalícies per l'exercici del dret de rescat

Import del rescat + rendes satisfetes fins al moment rescat - primes satisfetes - quanties que hagin tributat com RCM conforme als apartats anteriors

Nota: Quan les rendes hagin estat adquirides a títol gratuït entre vius o es tracti de rendes constituïdes abans de 01-01-1999, es restarà addicionalment la rendibilitat acumulada fins a la constitució de les rendes.

Règim transitori

(Les reduccions del règim transitori no resulten aplicables als contractes d'assegurança rendes de les quals s'haguessin constituït abans del 01-01-1999).

Assegurances de vida en els que el prenedor assumeix el risc de la inversió "unit linked

 1. Si no resulta d'aplicació la regla especial d'imputació temporal (art.14.2.h, Llei IRPF ):

  En funció de que la percepció es percebi en forma de capital o de renda, s'aplicaran les regles comentades en els anteriors apartats.

 2. Si resulta d'aplicació la regla especial d'imputació temporal (art.14.2.h, Llei IRPF ):

  Rendiment net anual = diferència del valor liquidatiu  entre els actius afectes a la pòlissa al final i al començament del període impositiu

No 

Nota al quadre:

(1) Quan aquestes rendes s'haguessin constituït amb anterioritat a 01-01-1999, la rendibilitat és únicament el resultat d'aplicar els percentatges assenyalats per a les rendes vitalícies o temporals immediats, segons correspongui. Vegeu la  DT cinquena de la Llei de l'IRPF. (Tornar)