Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Imputació temporal dels rendiments del capital mobiliari

a) Regla general

Normativa: Art. 14.1 a) Llei IRPF

Els rendiments del capital mobiliari, tant els ingressos com les despeses, han d'imputar-se al període impositiu en el que siguin exigibles pel seu perceptor, independentment del moment en què s'hagi produït el cobrament dels ingressos i el pagament de les despeses.

b) Regles especials

 • Rendiments pendents de resolució judicial

  Normativa: Art. 14.2.a) Llei  IRPF

  Quan no s'hagués satisfet la totalitat o part d'un rendiment per trobar-se pendent de resolució judicial la determinació del dret a la seva percepció o la seva quantia (no la mera falta de pagament), els imports no satisfets s'imputaran al període impositiu en què la sentència judicial adquireixi fermesa.

 • Rendiments estimats del capital mobiliari

  Normativa: Art. 14.2.f) Llei  IRPF

  Els rendiments estimats del capital mobiliari s'imputaran al període impositiu en què s'entenguin produïts. Aquest període coincidirà amb aquell en què es va realitzar la prestació del bé o dret generador del rendiment.

 • Rendiments derivats de la cessió de l'explotació dels drets d'autor

  Normativa: Art. 7.3 Reglament  IRPF

  En el cas de rendiments de capital mobiliari derivats de la cessió de l'explotació dels drets d'autor que es meritin durant diversos anys, el contribuent podrà optar per imputar la bestreta a compte dels mateixos a mesura que vagin meritant-se els drets.

  Atenció: si el contribuent opta per imputar la bestreta a compte a mesura que vagin meritant-se els drets d'autor haurà de marcar la casella [0049] de la declaració.

 • Rendiments negatius derivats de la transmissió d'actius financers

  Normativa: Art. 25.2 Llei  IRPF

  Quan el contribuent hagués adquirit actius financers homogenis d'aquí als dos mesos anteriors o posteriors a aquestes transmissions, s'integraran en la base imposable de l'estalvi a mesura que es transmetin els actius financers que romanguin en el patrimoni del contribuent.

 • Prestacions derivades de contractes d'assegurança de vida i invalidesa

  Les prestacions derivades de contractes d'assegurança de vida i invalidesa que generin rendiments del capital mobiliari s'imputaran al període impositiu que correspongui al moment en què, una vegada esdevinguda la contingència coberta en el contracte, la prestació resulti exigible pel beneficiari de l'assegurança.