Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Individualització dels rendiments del capital mobiliari

Normativa: Art. 11.3 Llei IRPF

Els rendiments del capital mobiliari corresponen als contribuents que siguin titulars dels elements patrimonials, béns o drets, de què provinguin aquests rendiments. Per tant, seran els esmentats titulars els qui hauran d'incloure els corresponents rendiments en la seva declaració de l'IRPF.

Quan no resulti degudament acreditada la titularitat dels béns o drets, l'Administració Tributària tindrà dret a considerar com a titular a qui figuri com a tal en un registre fiscal o en qualsevol altre registre de caràcter públic.

En els supòsits en què la titularitat dels béns o drets correspongui a diverses persones, els rendiments es consideraran obtinguts per cadascuna d'elles en proporció a la seva participació en aquesta titularitat. Per consegüent, cadascun dels cotitulars haurà de declarar com a ingressos íntegres i despeses deduïbles les quantitats que resultin d'aplicar, respectivament, sobre els ingressos i les despeses totals produïts pel bé o dret de què es tracti, el percentatge que representi la seva participació en la titularitat del mateix.

Recordi : en el cas de matrimonis els rendiments procedents de béns i drets que, d'acord amb les disposicions reguladores del règim econòmic del matrimoni, siguin comuns a ambdós cònjuges, correspondran per meitat a cadascun d'ells (llevat que es justifiqui una altra quota diferent de participació). Al contrari, els rendiments procedents de béns o drets que, d'acord amb les mateixes normes, siguin de titularitat privativa d'un qualsevol dels cònjuges, correspondran íntegrament a aquest.