Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Classificació segons el seu origen o font

Normativa: Art. 25 Llei IRPF

Tenint en compte els elements patrimonials dels quals siguin procedents, els rendiments del capital mobiliari es classifiquen, a l'efecte de l'IRPF, en els quatre grups següents:

 1. Rendiments  obtinguts per la participació en els fons propis de qualsevol tipus  d'entitat.

 2. Rendiments  obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis.

 3. Rendiments  procedents  d'operacions de capitalització i de contractes  d'assegurança de vida o invalidesa, excepte quan hagin de tributar com a rendiments del treball, i de rendes derivades de la imposició de capitals.

  Ara bé, tributen com a rendiments del treball les prestacions derivades dels contractes d'assegurança concertats en el marc de la previsió social. Tenen aquesta consideració els següents:

  • Contractes d'assegurances concertades amb mutualitats de previsió social aportacions de les quals hagin pogut ser, com a mínim en part, despesa deduïble o objecte de reducció en la base imposable.

  • Plans de previsió social empresarial i assegurances col·lectives que instrumentin compromisos per pensions assumides per les empreses, en els termes previstos en la disposició addicional primera del text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre (BOE de 13 de desembre).

  • Plans de previsió assegurats.
  • Assegurances de dependència conforme al que disposa la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia personal i Atenció a les persones en situació de dependència (BOE de 15 de desembre).

 4. Altres rendiments del capital mobiliari.