Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendiments estimats del capital mobiliari i operacions vinculades

Normativa: Arts. 6.5, 40 i 41 Llei IRPF

Les prestacions de béns o drets susceptibles de generar rendiments del capital mobiliari es presumeixen retribuïdes, llevat que hi hagi una prova en contra . En defecte de prova en contrari, la valoració dels rendiments estimats s'efectuarà pel valor de mercat, entenent-se per aquest la contraprestació que se'n recordaria entre subjectes independents, llevat que hi hagi una prova en contra, d'un altre valor inferior.

Si es tracta de préstecs i operacions de captació de capitals aliens en general , s'entendrà per valor normal en el mercat el tipus d'interès legal dels diners que es trobi en vigor l'últim dia del període impositiu, el 3 per 100 per a l'exercici 2022.

Tractant-se d'operacions entre persones o entitats vinculades, la valoració es realitzarà pel valor de mercat, en els termes previstos en l'article 18 de la LIS. En aquest mateix Capítol es comenta la integració en la base imposable dels rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis procedents d'entitats vinculades.

Respecte a  la  LIS  vegeu la  Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.

Conforme a l'article 18 de la LIS les relacions de vinculació es donen en les operacions realitzades entre:

  • Una entitat i els seus socis o partícips,
  • Una entitat i els seus consellers o administradors de dret i de fet,
  • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentesc en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors,
  • Una entitat i els consellers o administradors d'una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

Quan la vinculació es defineixi en funció de la relació sociosocietat, la participació del soci haurà de ser igual o superior al 25 per 100.

L'Administració tributària podrà comprovar que les operacions realitzades entre persones o entitats vinculades s'han valorat pel seu valor de mercat i efectuarà, si escau, les correccions valoratives que siguin procedents respecte de les operacions subjectes a l'impost sobre societats, a  l' IRPF o a l'Impost sobre la Renda de no Residents que no haguessin estat valorades pel seu valor de mercat. A aquest efecte, el contribuent de  l' IRPF haurà de complir les obligacions de documentació de les operacions vinculades en els termes i condicions establertes en el capítol V (articles 13 a 16) del Reglament de l'impost sobre Societats, aprovat pel Reial Decret 634/2015, de 10 de juliol (BOE d'11 de juliol).