Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre: Classificació dels rendiments segons la seva procedència

ProcedènciaClasse de rendimentsExemples
Valors de renda variable (Accions i altres participacions en els fons propis de qualsevol tipus d'entitat) Rendiments obtinguts per la participació en fons propis d'entitats
 • Dividends, primes d'assistència a juntes i participacions en beneficis d'entitats
 • Constitució o cessió de drets o facultats d'ús o gaudi d'accions i participacions
 • Qualsevol utilitat derivada de la condició de soci, accionista, associat o partícip
 • Distribució de la prima d'emissió i reducció de capital amb devolució d'aportacions en valors negociats imports dels quals superin el valor d'adquisició de les respectives accions

Valors de renda fixa i altres instruments financers

Capitals propis cedits a tercers

Rendiments pactats o estimats per la cessió a tercers de capitals propis
 • Interessos de comptes o dipòsits
 • Interessos i altres rendiments de títols de renda fixa (obligacions, bons)
 • Interessos de préstecs concedits
Rendiments derivats d'operacions realitzades sobre actius financers
 • Transmissió, amortització, bescanvi o reemborsament d'actius financers, com ara:
  • Valors de Deute Públic (Lletres del Tresor, Bons i Obligacions de l'Estat, etc.)
  • Altres actius financers
  • Participacions preferents i deute subordinat
 • Cessió temporal d'actius financers  i cessions de crèdits
Contractes d'assegurança de vida o invalidesa i operacions de capitalització Rendiments de contractes d'assegurances de vida o invalidesa i d'operacions de capitalització
 • Prestacions de supervivència
 • Prestacions de jubilació
 • Prestacions d'invalidesa
 • Rendes  temporals o vitalícies per imposició de capitals
Altres elements patrimonials de naturalesa mobiliària no afectes (Béns o drets) Altres rendiments del capital mobiliari
 • Propietat intel·lectual (si el perceptor és persona diferent de l'autor)
 • Propietat industrial (*)
 • Assistència tècnica (*)
 • Arrendament de béns mobles, negocis o mines, així com els procedents del subarrendament percebuts pel subarrendador (*)
 • Cessió del dret a l'explotació de la imatge (*)

Nota:

(*) Sempre que els rendiments no derivin d'elements afectes ni s'obtinguin en l'àmbit d'una activitat econòmica. (Tornar)