Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Reducció per rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps

Normativa: Arts. 26.2 Llei IRPF i 21 Reglament  IRPF

Reducció  30 per 100

Podrà efectuar-se la reducció del 30 per 100 de l'import net dels rendiments que s'integren en la base imposable general en els supòsits següents:

  • Rendiments nets període de generació del qual sigui superior a dos anys, sempre que s'imputin a un únic període impositiu.

  • Rendiments nets obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, quan s'imputin en un únic període impositiu.

    A aquests efectes, es consideren rendiments del capital mobiliari, obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, exclusivament els següents, sempre que, a més, s'imputin en un únic període impositiu:

    1. Imports obtinguts pel traspàs o la cessió del contracte d'arrendament.

    2. Indemnitzacions percebudes de l'arrendatari o subarrendatari per danys o desperfectes, en els supòsits d'arrendament.

    3. Imports obtinguts per la constitució o cessió de drets d'ús o gaudi de caràcter vitalici.

Import màxim del rendiment al que s'aplica la reducció

La quantia del rendiment net sobre la qual s'aplicarà la reducció no podrà superar l'import de 300.000 euros anuals.

En cas que s'obtinguin diversos rendiments irregulars de la mateixa naturalesa, i que el seu import superi el límit de 300.000 euros de quantia màxima sobre la qual aplicar la reducció del 30 per 100, la reducció màxima es distribuirà proporcionalment entre tots els rendiments d'aquella naturalesa.

Règim transitori: Rendiments percebuts de forma fraccionada abans d'1 de gener de 2015

Normativa: Disposició transitòria vint-i-cinquena Llei IRPF

Els rendiments del capital mobiliari, amb un període de generació superior a dos anys, que es vinguessin percebent de forma fraccionada amb anterioritat a 1 de gener de 2015, amb dret a l'aplicació de la reducció de l'article 26.2 de la Llei de l'IRPF en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2014, podran seguir aplicant la reducció per irregularitat prevista en l'esmentat article, amb la reducció actual del 30 per 100 i el límit de la base màxima de reducció de 300.000 euros, a cadascuna de les fraccions que s'imputin a partir d'1 de gener de 2015, sempre que el quocient resultant de dividir el nombre d'anys de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, sigui superior a dos.

No obstant això, quan es tracti de rendiments derivats de compromisos adquirits amb anterioritat a 1 de gener de 2015 que tinguessin previst l'inici de la seva percepció de forma fraccionada en períodes impositius que s'iniciïn a partir d'aquesta data, la substitució de la forma de percepció inicialment acordada per la seva percepció en un únic període impositiu no alterarà l'inici del període de generació del rendiment.