Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Valoració dels rendiments del capital mobiliari en espècie

El perceptor haurà de computar, en concepte d'ingressos íntegres, el resultat de sumar al valor de mercat del bé, dret o servei rebut l'import de l'ingrés a compte, tret dels supòsits en què aquest ingrés a compte li hagués estat repercutit (Art. 43.2 Llei IRPF ).

L'ingrés a compte haurà de determinar-se per la persona o entitat pagadora d'aquest tipus de retribucions aplicant el percentatge que correspongui al resultat  d'incrementar en un 20 per 100 el valor d'adquisició o cost per al pagador del bé, dret o servei entregat (Art. 103 Reglament IRPF).

Les esmentades dades hauran de figurar en la certificació que, a aquests efectes, la persona o entitat pagadora està obligada a facilitar al perceptor. En definitiva, els ingressos íntegres corresponents a aquest tipus de retribucions es determinaran de la següent manera:

Ingressos íntegres = Valor de mercat + Ingrés a compte no repercutit

Exemple:

El 30 de juny de 2022, l'entitat financera “XX” entrega a la senyora B.L.H., per la imposició de 150.000 euros a termini fix durant 3 anys, un equip informàtic cost d'adquisició del qual per a l'entitat bancària va ascendir a 1.200 euros. L'entrega de l'ordinador es realitza en el moment d'efectuar la imposició. El valor de mercat d'aquest ordinador ascendeix a 1.800 euros.

Determinar el rendiment íntegre que la senyora B.L.H. haurà de consignar en la declaració per aquest concepte.

Solució:

El rendiment íntegre fiscalment computable per l'entrega de l'equip informàtic serà:

  • Valor de mercat: 1.800,00
  • més: Ingrés a compte (19% s/1.440) (1), 273,60
  • Ingressos íntegres: 2.073,60

Nota a l'exemple:

(1) L'ingrés a compte ha estat determinat per l'entitat financera d'acord amb el següent detall:

  • Cost d'adquisició: 1.200,00
  • Increment del 20%: 240,00
  • Base de l'ingrés a compte: 1.440,00
  • Import de l'ingrés a compte (19% s/1.440): 273,60

El tipus de l'ingrés a compte aplicable el 2022 als rendiments procedents de la cessió a tercers de capitals propis és el 19 per 100. (Tornar)