Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Claus d'activitats econòmiques en IRPF

Actualment, la nomenclatura que els obligats tributaris han d'utilitzar per determinar el seu tipus d'activitat econòmica varia d'una declaració tributària a una altra. Així,  fins a l'exercici 2021, en la declaració de l'IRPF la classificació d'aquestes activitats atenia al tractament fiscal que corresponia a cadascuna en funció de la seva subjecció a retenció o a ingrés a compte o les obligacions de caràcter comptable i registral a càrrec dels titulars d'aquestes activitats, i diferia de l'oferta, per exemple, en les declaracions de l'impost sobre el valor afegit o en la declaració censal d'alta en el cens d'empresaris professionals i retenidors, de manera que una mateixa activitat es registrava de manera diferent segons la declaració tributària de què es tractés.

Per tal d'harmonitzar la nomenclatura utilitzada a aquests efectes en l'emplenament de les diferents declaracions tributàries, i atenent així la petició formulada de manera reiterada pel col·lectiu de contribuents titulars d'activitats econòmiques, es va implementar en la declaració de l'IRPF 2021 una nova codificació de les mateixes amb l'objectiu de fer-la extensiva progressivament a les altres declaracions tributàries.

Des d'aquesta última perspectiva, des de l'exercici 2021 el model de declaració distingeix els següents tipus i claus d'activitats econòmiques en estimació directa: 

ClauTipus d'activitat
A01 Arrendadors de béns immobles urbans
A02 Ramaderia independent
A03 Resta d'activitats empresarials no incloses en uns altres apartats
A04 Activitats professionals de caràcter artístic o esportiu
A05 Resta d' activitats professionals
B01 Activitat agrícola
B02

Activitat ramadera dependent

B03 Activitat forestal
B04 Producció de musclo en bat
B05 Activitat pesquera, excepte l'activitat de producció de musclo en bat