Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Distinció entre rendiments d'activitats empresarials i professionals i entre activitats empresarials mercantils i no mercantils

A. Distinció entre rendiments d'activitats empresarials i professionals

La normativa reguladora de l'IRPF estableix com a regles de diferenciació les següents:

1. Regles generals

  • Són rendiments d'activitats professionals els que derivin de l'exercici de les activitats incloses en les Seccions Segona (activitats professionals de caràcter general) i Tercera (activitats professionals de caràcter artístic o esportiu) de les Tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE ), aprovades pel Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre (BOE de 29 de setembre); mentre que son rendiments d'activitats empresarials els que procedeixin d'activitats incloses com a tals en la Secció Primera de les esmentades Tarifes [Art. 95.2 a) Reglament IRPF].

    En relació amb les activitats professionals desenvolupades per entitats en règim d'atribució de rendes ha de matisar-se que, malgrat que aquestes entitats hagin de tributar per la Secció Primera de les Tarifes de l'IAE per l'exercici de tals activitats, aquestes mantenen a l'efecte de l'IRPF el seu caràcter d'activitats professionals i no empresarials, d'acord amb el que disposa l'apartat 3 de la regla 3a de la Instrucció d'aplicació del Reial decret legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'impost sobre activitats econòmiques.

    Conforme a aquest criteri, són rendiments d'activitats professionals els obtinguts, mitjançant l'exercici lliure de la seva professió, sempre que aquest exercici suposi l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, entre d'altres, per: veterinaris, arquitectes, metges, advocats, notaris, registradors, actuaris d'assegurances, agents i corredors d'assegurances, cantants, mestres i directors de música, expenedors oficials de loteries, apostes esportives i altres jocs inclosos en la xarxa de l'entitat pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado.

  • No es consideren rendiments d'activitats professionals, les quantitats que percebin les persones que, a sou d'una empresa per les funcions que realitzan en la mateixa, vengen obligades a inscriure's en els seus respectius col·legis professionals i, en general, les derivades d'una relació de caràcter laboral o dependent. Aquestes quantitats es comprenen entre els rendiments del treball, en apartat del qual han de declarar-se (Art. 95.3 Reglament IRPF).

  • Són rendiments empresarials els derivats, entre d'altres, de les següents activitats : extractives, mineres, de fabricació, confecció, construcció, comerç a l'engròs, comerç al detall, serveis d'alimentació, de transport, d'hostaleria, de telecomunicació, etc.

2. Regles particulars

Les dificultats que poden presentar-se a l'hora de qualificar correctament determinats supòsits concrets de rendiments han propiciat que la normativa reguladora de  l' IRPF tingui en compte i reguli específicament els següents casos particulars:

2.1.  Autors o traductors d'obres

Normativa: Arts. 17.2 d) Llei IRPF i 95.2 b) 1r Reglament IRPF

Els rendiments derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació, constitueixen rendiments del treball, llevat de quan aquesta activitat suposi l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció i de recursos humans, o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció de béns o serveis, cas en què els rendiments es qualifiquen de derivats d'activitats econòmiques. En cas que així succeeixi els rendiments són

  • empresarials quan els propis autors o traductors editen directament les seves obres, i

  • professionals si els autors o traductors cedeixen l'explotació de les mateixes a un tercer.

Finalment, quan el beneficiari o perceptor dels drets d'autor sigui un tercer diferent de l'autor o traductor (per exemple, hereus), constitueixen per al perceptor rendiments del capital mobiliari.

2.2. Comissionistes

Normativa: Art. 95.2 b) 2n Reglament IRPF

Són rendiments professionals els obtinguts pels comissionistes quan la seva activitat es límit a acostar o a aproximar a les parts interessades per a la celebració d'un contracte.

Al contrari, quan, a més de la funció descrita anteriorment, assumeixin el risc i ventura de les operacions mercantils en les que participin, el rendiment haurà de qualificar-se com empresarial.

Constitueixen rendiments del treball els derivats de la relació laboral especial amb l'empresa a la que els comissionistes o agents comercials representen i que no suposen una ordenació per compte propi de mitjans de producció i/o recursos humans.

2.3. Professors

Normativa: Art. 95.2 b) 3r Reglament IRPF

Tenen la consideració de rendiments derivats d'activitats professionals els obtinguts per aquestes persones, sigui quina sigui la naturalesa dels ensenyaments que imparteixin, sempre que exerceixin aquesta activitat, bé en el seu domicili, en cases particulars o en acadèmia o establiment obert, sense relació laboral o estatutària.

Si la relació de la que és procedent la remuneració fos laboral o estatutària, els rendiments es comprendran entre els derivats del treball.

Per part seva, l'ensenyament en acadèmies o establiments propis tindrà la consideració d'activitat empresarial.

2.4. Conferències, col·loquis, seminaris i similars

Normativa: Arts. 17.2 c) i 17.3 Llei IRPF

Els rendiments derivats d'impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars tenen la consideració de rendiments del treball, fins i tot quan aquestes activitats s'ofereixin al marge d'una relació laboral o estatutària.

No obstant això, quan tals activitats suposin l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis (per exemple, quan el contribuent ja vingués exercint activitats econòmiques i la seva participació en les conferències, col·loquis o cursos es correspongui amb matèries relacionades directament per tal de l'activitat, de manera que pugui entendre's que es tracta d'un servei més de la seva activitat, o en els supòsits en què s'intervingui com organitzador dels cursos o es participi en els resultats pròspers o adversos que derivin dels mateixos), els rendiments obtinguts es qualificaran de rendiments derivats de l'exercici d'activitats professionals.

B. Distinció entre rendiments d'activitats empresarials mercantils i no mercantils

D'acord amb la normativa mercantil, no tenen la consideració d'activitats empresarials mercantils les agrícoles, les ramaderes i les activitats d'artesania, sempre que en aquest últim cas les vendes dels objectes construïts o fabricats pels artesans es realitzin per aquests en els seus tallers. La resta d'activitats empresarials es reputen mercantils.