Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Criteris d'afectació de béns i drets a l'exercici d'una activitat econòmica

Normativa: Arts. 29 Llei IRPF i 22 Reglament  IRPF

D'acord amb la normativa de l'IRPF, els criteris d'afectació de béns i drets a l'exercici d'una activitat econòmica són els següents:

1. Són béns i drets afectes a una activitat econòmica els necessaris per a l'obtenció dels rendiments empresarials o professionals.

Conforme a aquest criteri, es consideren expressament afectes els següents elements patrimonials:

 1. Els béns immobles en els que es desenvolupa l'activitat.

 2. Els béns destinats als serveis econòmics i socioculturals del personal al servei de l'activitat.

 3. Qualssevol altres elements patrimonials necessaris per a l'obtenció dels respectius rendiments.

D'acord amb el que ha exposat, no poden considerar-se afectes aquells béns destinats a l'ús particular del titular de l'activitat, com els d'esbargiment o esbarjo.

Important: en cap cas, tenen la consideració d'elements patrimonials afectes a una activitat econòmica els actius representatius de la participació en fons propis d'una entitat (accions o participacions) i de la cessió de capitals a tercers com, per exemple, tota mena de comptes bancaris.

2. Els elements afectes han d'utilitzar-se només per als fins de l'activitat.

Conforme a aquesta nota característica, no poden considerar-se afectes aquells béns i drets que s'utilitzin simultàniament per a activitats econòmiques i per a necessitats privades, llevat que la utilització per a aquestes últimes sigui accessòria i notòriament irrellevant.

Sobre això, es consideren utilitzats per a necessitats privades de forma accessòria i notòriament irrellevant, els béns de l'immobilitzat adquirit i utilitzat per al desenvolupament de l'activitat econòmica que es destinin a l'ús personal del contribuent en dies o hores inhàbils durant els quals s'interrompi l'exercici de l'activitat.

Aquesta excepció no és aplicable als automòbils de turisme i els seus remolcs, les motocicletes i les aeronaus o embarcacions esportives o d'esbarjo. Aquests béns únicament tindran la consideració d'elements patrimonials afectes al desenvolupament d'una activitat econòmica quan s'utilitzin exclusivament per als fins de la mateixa, sense que en cap cas puguin considerar-se afectes en el supòsit d'utilitzar-se també per a necessitats privades, ni tan sols encara que aquesta utilització sigui accessòria i notòriament irrellevant.

Tanmateix, com a excepció de l'excepció, s'admet la utilització per a necessitats privades (sempre que sigui de forma accessòria i notòriament irrellevant) sense perdre per això la seva condició de béns afectes, dels automòbils de turisme i altres mitjans de transport que, estant inclosos en l'enumeració del paràgraf anterior, es relacionen a continuació:

 1. Els vehicles mixtos destinats al transport de mercaderies.

 2. Els destinats a la prestació de serveis de transport de viatgers mitjançant contraprestació.

 3. Els destinats a la prestació de serveis d'ensenyament de conductors o pilots mitjançant contraprestació.

 4. Els destinats a desplaçaments professionals de representants o agents comercials.

 5. Els destinats a ser objecte de cessió d'ús amb habitualitat i onerositat.

A aquests efectes, es consideren automòbils de turisme, remolcs, ciclomotors i motocicletes, els definits com a tals en l'Annex del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària i a partir del 31 de gener de 2016 en l'Annex del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària., així com els definits com vehicles mixtos en aquests annexos i, en qualsevol cas, els denominats vehicles qualsevol terreny o tipus "jeep".

3. La utilització necessària i exclusiva per als fins de l'activitat d'un bé divisible pot recaure únicament sobre una determinada part del mateix (afectació parcial) i no necessàriament sobre la seva totalitat.

Quan es tracti d'elements patrimonials que serveixin només parcialment amb l'objectiu de l'activitat, l'afectació s'entendrà limitada a aquella part dels mateixos que realment s'utilitzi en l'activitat de què es tracti. En aquest sentit, només es consideraran afectades aquelles parts dels elements patrimonials que siguin susceptibles d'un aprofitament separat i independent de la resta, sense que en cap cas siguin susceptibles d'afectació parcial els elements patrimonials indivisibles.

L'afectació parcial d'un element patrimonial comporta importants conseqüències fiscals ja que, els ingressos i les despeses corresponents a aquesta part del bé han d'incloure's entre els corresponents a l'activitat econòmica a què estigui afecte.

Precisions:

Per al càlcul del rendiment net d'una activitat econòmica en estimació directa, en el cas d'utilització d'un immoble en part com a habitatge habitual, en part per a l'exercici de l'activitat, ha de diferenciar-se entre les despeses derivades de la titularitat de l'habitatge i les despeses corresponents als subministraments de l'immoble.

Tractant-se de les despeses derivades de la titularitat de l'habitatge, com ara amortitzacions, IBI, comunitat de propietaris, etc, sí resulten deduïbles en proporció a la part de l'habitatge afectat al desenvolupament de l'activitat i al seu percentatge de titularitat en l'immoble referit.

En el cas de les despeses corresponents a subministraments ha de tenir-se en compte la regla 5a de l'apartat 2 de l'article 30 de la Llei de l'IRPF relativa a les despeses deduïbles per determinats subministraments quan l'empresari o professional exerceixi la seva activitat en el seu propi habitatge habitual comentari del qual figura en el Capítol 7 d'aquest manual.

4. No s'entenen afectats aquells elements patrimonials que, essent de la titularitat del contribuent, no figurin en la comptabilitat o registres oficials de l'activitat econòmica (llibre registre de béns d'inversió) que estigui obligat a portar el contribuent, llevat que hi hagi una prova en contra.

5. En cas de matrimoni, l'afectació d'un element patrimonial està condicionada al fet que la seva titularitat sigui privativa del cònjuge que exerceix l'activitat, o bé, que sigui de guanys o comú a ambdós cònjuges.

Si s'utilitza un element comú o de guanys, el titular ha de considerar-ho plenament afectat a l'activitat, encara que l'esmentat bé pertanyi a ambdós cònjuges. Per contra, els béns privatius del cònjuge que no exerceix l'activitat econòmica no poden considerar-se afectes a la mateixa, sinó que tenen la consideració d'elements patrimonials cedits.

Per tant, tindran la consideració d'elements patrimonials afectes en la seva totalitat a l'activitat econòmica del cònjuge empresari, els elements de la qual titularitat sigui comú a ambdós cònjuges (no necessàriament elements de guanys), encara que un d'ells no desenvolupi l'activitat.

I com a conseqüència d'aquesta regla d'afectació, la utilització de béns o drets propietat d'ambdós, pel cònjuge empresari o professional en el desenvolupament de la seva activitat, no donarà lloc a despesa deduïble en aquest ni a rendiment de capital en l'altre cònjuge, per la cessió d'ús efectuada sobre la part del bé corresponent a aquest altre cònjuge. (art. 30.2.regla 3a, segon paràgraf de la Llei de l'IRPF ).

D'acord amb l'anterior, els elements patrimonials comuns tindran per a cadascun dels cònjuges el següent tractament:

 • El cònjuge, titular de l'activitat, podrà deduir, com a despeses deduïbles, totes les despeses que generin els mateixos, incloses les amortitzacions.

 • En el cònjuge no exercent, aquests elements patrimonials comuns no tindran incidència alguna, és a dir, que no haurà d'imputar cap ingrés ni cap despesa.

Quadre - resum: criteris d'afectació a fins de l'activitat econòmica
Elements patrimonials Ús dels elements patrimonialsRegles sobre l'afectació en l'IRPFExcepcions

Divisibles

(exemple, béns immobles)

Parcial

Quan parteix d'elements patrimonials siguin susceptibles d'un aprofitament separat i independent de la resta.

L'afectació s'entendrà limitada a aquella part dels mateixos que realment s'utilitzi en l'activitat de què es tracti. No hi ha excepcions.
Indivisibles

Alternatiu

Aquells elements patrimonials que, per les seves característiques materials, no són susceptibles de destinar-se simultàniament (sinó alternativament) a una activitat privada i a una econòmica.
Només s'admet la seva utilització per a necessitats privades del contribuent sempre que sigui de forma accessòria i notòriament irrellevant (això és, en dies o hores inhàbils durant els quals s'interromp l'exercici de l'activitat econòmica). Excepció : no s'aplica, llevat de certs supòsits, als automòbils de turisme i els seus remolcs, ciclomotors, motocicletes, aeronaus o embarcacions esportives o d'esbarjo". Art. 22.4 Reglament  IRPF

Exemples:

 1. El senyor V.R.V., advocat en exercici, utilitza l'ordinador del seu despatx professional per a assumptes particulars en determinats dies festius.

  La utilització de l'ordinador, que objectivament té el caràcter d'immobilitzat adquirit i utilitzat per al desenvolupament de l'activitat professional, en dies inhàbils està expressament recollida en el Reglament com una excepció al requisit de l'exclusivitat de l'afectació, per la qual cosa, en aquest cas, l'ordinador pot considerar-se en la seva totalitat com un bé afecte.

 2. El senyor SA M., taxista, sol utilitzar el seu vehicle en certs dies de descans per anar al camp amb la seva família.

  La utilització del taxi per a necessitats privades en dies inhàbils en els que s'interromp el normal exercici de l'activitat, no impedeix considerar aquest vehicle plenament afecte a l'activitat empresarial desenvolupada pel seu titular, en tractar-se d'un vehicle destinat al transport de viatgers mitjançant contraprestació i aparèixer expressament exceptuat del requisit d'exclusivitat absoluta aplicable amb caràcter general als automòbils de turisme.

 3. El senyor A.A.R., medico oftalmòleg, utilitza dues habitacions del seu habitatge exclusivament com consulta. Aquestes habitacions, que tenen 40 m2 i així consta en la corresponent alta de l'impost sobre activitats econòmiques, representen el 30 per 100 de la superfície total de l'habitatge habitual. Pot considerar-se afectada a l'activitat professional la superfície utilitzada per a consulta i, consegüentment, deduir-se dels rendiments de l'activitat les despeses corresponents a aquesta superfície?

  La part de l'habitatge utilitzada exclusivament com consulta pot considerar-se afectada a l'activitat professional desenvolupada pel seu titular; per tant, les despeses pròpies i específics d'aquesta part de l'habitatge poden deduir-se dels rendiments íntegres de l'activitat professional.