Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Traspàs d'elements patrimonials del patrimoni personal al patrimoni empresarial o professional: afectació

Normativa: Arts. 28.3 Llei IRPF i 23 Reglament  IRPF

El patrimoni empresarial o professional està constituït per tots aquells béns o drets integrats en l'àmbit organitzatiu d'una activitat econòmica exercida pel seu titular.

Per part seva, el patrimoni particular comprèn la resta de béns o drets de la qual titularitat correspon igualment al contribuent, però que no estan afectes al desenvolupament de cap activitat econòmica.

Els principis i regles que regeixen l'afectació de béns o drets són els següents:

a. La incorporació d'un bé a l'activitat econòmica des del patrimoni personal del contribuent titular de la mateixa no produeix alteració patrimonial a efectes fiscals mentre el bé continuï formant part del seu patrimoni.

b. L'element patrimonial s'incorpora a la comptabilitat del contribuent pel valor d'adquisició que tingués el mateix en el moment de l'afectació.

Aquest valor està format per:

  • Quan l'adquisició de l'element patrimonial s'hagués produït a títol onerós per la suma de l'import real pel qual es va efectuar l'adquisició, el cost de les inversions i millores efectuades en l'element patrimonial i les despeses i els tributs inherents a l'adquisició, exclosos els interessos, satisfets per l'adquirent. Aquest valor es minorarà en l'import de les amortitzacions fiscalment deduïbles, computant-se en qualsevol cas l'amortització mínima, independentment de l'efectiva consideració d'aquesta com a despesa.

  • Quan l'adquisició de l'element patrimonial s'hagués produït a títol lucratiu pel titular de l'activitat, s'aplicaran les regles anteriors, si bé com a import real de l'adquisició es prendrà el valor d'adquisició a l'efecte de l'Impost sobre Successions i Donacions, sense que pugui excedir el valor de mercat.

Nota: els components del valor d'adquisició  es comenten més detalladament en el Capítol 11 d'aquest manual.

c. S'entendrà que no ha existit afectació si l'element patrimonial s'aliena abans de transcorreguts 3 anys des d'aquesta.