Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Individualització dels rendiments d'activitats econòmiques

Normativa: Art. 11.4 Llei IRPF

Conforme a l'article 11.4 de la Llei de l'IRPF, els rendiments de les activitats econòmiques es consideren obtinguts pels qui realitzin habitualment, personal i directa aquestes activitats, presumint-se a aquests efectes, llevat que hi hagi una prova en contra, que aquests requisits concorren en els qui figurin com a titulars de les mateixes.

En el supòsit d'unitats familiars en les que algun dels seus membres desenvolupi activitats econòmiques, la normativa de  l' IRPF delimita el tractament fiscal de les relacions que poden donar-se entre els membres de la mateixa unitat familiar en relació amb les següents qüestions:

A. Prestacions de treball entre membres de la mateixa unitat familiar

Normativa: Art. 30.2 2a Llei  IRPF

Les retribucions pel treball del cònjuge o dels fills menors en l'activitat econòmica exercida pel contribuent, tenen la consideració de rendiments del treball dependent per al perceptor i de despesa deduïble per al pagador, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • Acreditació suficient de què el cònjuge, o fill menor no emancipat, del titular de l'activitat econòmica treballa habitualment i amb continuïtat en la mateixa.

  • Convivència del cònjuge, o fill menor, amb el titular de l'activitat.

  • Existència de contracte laboral.

  • Afiliació del cònjuge, o fill menor, al règim corresponent de la Seguretat Social.

  • Existència de retribucions estipulades pel treball desenvolupat, que no poden ser superiors (encara que sí inferiors) a les de mercat corresponents a la qualificació professional i treball desenvolupat pel cònjuge o fills menors. Si fossin superiors, l'excés sobre el valor de mercat no serà despesa deduïble per al pagador.

B. Cessions de béns o drets entre membres de la mateixa unitat familiar

Normativa: Art. 30.2 3a Llei  IRPF

Quan el cònjuge o els fills menors del contribuent que convisquin amb ell, realitzin cessions de béns o drets que serveixin amb l'objectiu de l'activitat econòmica de què es tracti, el titular d'aquesta activitat podrà deduir, per a la determinació dels rendiments de la mateixa, la contraprestació estipulada per aquesta cessió, sempre que no excedeixi el valor de mercat i, a falta d'aquella, podrà deduir-se aquest últim.

Correlativament, la contraprestació estipulada o el valor de mercat es consideraran rendiment del capital del cònjuge o els fills menors a tots els efectes tributaris.

Important : la utilització d'elements patrimonials comuns a ambdós cònjuges per part del cònjuge que desenvolupi una activitat econòmica, no té la consideració fiscal de cessió ni genera retribució alguna entre ells.

C. Particularitats en les activitats acollides al mètode d'estimació objectiva

Quan el titular de l'activitat econòmica determini el rendiment net de la seva activitat mitjançant el mètode d'estimació objectiva, no resulten en cap cas deduïbles les retribucions estipulades amb el seu cònjuge o fills menors pel treball que aquests realitzin al servei de l'activitat, ja que en l'esmentat mètode el rendiment net es determina en funció de signes, índexs o mòduls objectius que ja preveuen aquesta circumstància.

Tanmateix, si el cònjuge o fills menors tenen la consideració de personal assalariat a l'efecte de l'esmentat mètode, les retribucions estipulades tenen per a ells el caràcter de rendiments del treball subjectes a l'IRPF.

De manera anàloga, tampoc resulten deduïbles les contraprestacions (o el valor de mercat, si no) corresponents a les cessions de béns o drets que el cònjuge o els fills menors realitzin per a la seva utilització en l'activitat. Per part seva, les contraprestacions percebudes pel cònjuge o fills menors tenen la consideració de rendiments del capital i com a tals han de declarar-les.