Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Cas pràctic (determinació del rendiment net derivat d'activitat professional en estimació directa, modalitat simplificada)

El senyor H.A.V., casat amb la senyora E.S.M. en règim de guanys, és metge radiòleg i exerceix la seva activitat professional exclusivament en una consulta privada situada en un local adquirit pel matrimoni.

Per a la determinació dels seus rendiments nets ve utilitzant el mètode d'estimació directa (simplificada) i el criteri de meritació per a la imputació dels ingressos i les despeses de la seva activitat.

La plantilla en l'exercici 2022 és d'una persona empleada. Segons les dades que consten en els seus llibres registres, els ingressos i les despeses corresponents a  2022, són els següents:

Ingressos íntegres

 • Honoraris per prestació de serveis: 124.000
 • Conferències i publicacions: 10.800

Despeses

 • Sous i salaris: 18.900
 • Seguretat Social: 5.900
 • Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms del titular de l'activitat (RETA): 3.300
 • Compres material radiològic i sanitari: 19.000
 • Despeses financeres: 1.100
 • Amortització del local: 2.900
 • Amortització de l'equipament radiològic: 5.000
 • IVA suportat en despeses corrents: 1.600
 • Tributs no estatals: 1.700
 • Assistència VI Congrés Radiològic: 1.000
 • Adquisició llibres i revistes mèdiques: 1.300
 • Subministrament elèctric: 4.000
 • Subministrament d'aigua: 300
 • Subministrament de gas: 1.000
 • Subministrament de telefonia i Internet: 2.500
 • Neteja del local: 4.500
 • Reparacions i conservació: 3.800
 • Rebut de comunitat (local consulta): 1.700

Així mateix, en concepte d'“ingressos i despeses extraordinàries ”, figuren les següents partides:

 • Ingrés extraordinari (conseqüència de la venda del local destinat a consulta): 80.900
 • Despesa extraordinària (conseqüència de la venda equips llamps X): 7.200

Altres dades d'interès

 • Dins les quantitats consignades en la rúbrica "Honoraris per prestació de serveis" no figura comptabilitzada quantitat alguna per 10 radiografies practicades al seu fill el març de  2022. El preu mitjà de mercat per cada radiografia similar és de 60 euros.

 • Les "Conferències i publicacions" suposen per part del contribuent l'ordenació per compte propi de mitjans de producció amb la finalitat d'intervenir en la producció i distribució de serveis, existint pel que fa a les publicacions la cessió dels drets d'autor.

 • En "Sous i salaris" figuren 1.200 euros entregats al seu cònjuge  pels serveis prestats com auxiliar en la clínica durant el mes de vacances de l'empleada que presta els seus serveis en la clínica des de l'any 2002.

 • Les amortitzacions practicades corresponen a la depreciació efectiva dels elements de l'immobilitzat material.

 • Les existències inicials de productes inventariables ascendien a 13.100 euros, essent les finals de 16.100 euros.

 • Els Ingressos i les despeses "extraordinaris" responen, respectivament, al guany obtingut en la venda del local en el que estava instal·lada la consulta i a la pèrdua derivada de la venda d'un aparell de llamps X.

 • Els restants rendes no exemptes de l'IRPF obtinguts pel contribuent l'any 2022  van ascendir a 1.500 euros.

Solució:

InformacióConcepteValors registratsValors fiscals
Ingressos Honoraris 124.000 124.000 
Autoconsum -- 600 (1)
Conferències 10.800 10.800 (2)
Variació d'existències 3.000 3.000 (3)
Total ingressos 137.800 138.400
Despeses Sous i salaris 18.900 17.700 (4)
Seguretat Social 5.900 5.900
Règim Especial de Treballadors Autònoms 3.300 3.300
Compres 19.000 19.000 (5)
Adquisició llibres i revistes 1.300 1.300
Despeses financeres 1.100 1.100
Dotacions de l'exercici per a amortització d'immobilitzat material (local i equipament radiològic) 7.900 7.900 (6)
IVA suportat 1.600 1.600 (7)
Tributs no estatals 1.700 1.700
Subministrament (electricitat, aigua, gas, telefonia i Internet 7.800 7.800
Reparació conservació 3.800 3.800
Neteja del local (uns altres serveis exteriors) 4.500 4.500
Rebuts comunitat/consulta (uns altres serveis exteriors) 1.700 1.700
Assistència VI Congrés (Altres conceptes fiscalment deduïbles) 1.000 1.000
Total despeses 79.500 78.300 (8)
Conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació -- 2000 (9)
Rendiment net 58.300 58.100
Rendiment net reduït 58.100 (10)
Rendiment net reduït total 58.100 (11)

Notes a la taula:

(1) Dins els ingressos  han de figurar 600 euros, en concepte d'autoconsum, en valorar a preu de mercat les 10 radiografies efectuades al seu fill. (Tornar)

(2) Les quantitats percebudes en concepte de "Conferències i publicacions" tenen la consideració de rendiments de l'activitat professional realitzada pel contribuent. (Tornar)

(3) La variació entre les existències inicials (13.100) i les finals (16.100) determina un augment de 3.000 euros al tancament de l'exercici respecte de l'inici, això és, una variació positiva que haurà de figurar com a ingrés íntegre dins la rúbrica “Variació d'existències (increment d'existències finals)". (Tornar)

(4) De la quantitat registrada en "sous i salaris", no tenen aquest caràcter 1.200 euros entregades al seu cònjuge per la prestació de treballs en la consulta durant el mes de juliol, al no complir-se els requisits legalment exigibles per això. Aquests requisits es refereixen especialment a l'habitualitat i continuïtat en la prestació del treball, així com a l'existència de contracte laboral i afiliació al règim corresponent de la Seguretat Social. (Tornar)

(5) Les compres figuren pel seu import total com a despesa deduïble. No obstant això, per determinar el material radiològic i sanitari consumit en l'exercici aquesta rúbrica es completa amb la de “Valoració d'existències ”(que figurarà com a ingrés quan el valor de les existències finals sigui major que el valor de les inicials i com a despesa quan es produeixi el contrari, això és, la valoració de les existències finals sigui menor que el de les inicials).

En aquest cas s'ha inclòs la variació d'existència en ser positiva com a ingrés (+3.000) i les compres de material com a despesa (-19.000) el que determina per diferència el material consumit (16.000)

A aquests efectes ha de tenir-se en compte que per determinar el material radiològic i sanitari consumit en l'exercici ha d'efectuar-se la següent operació: 13.100 (existències inicials) + 19.000 (compres realitzades) – 16.100 (existències finals) = 16.000 euros (compres consumides).

En aquest cas s'ha inclòs la variació d'existència en ser positiva com a ingrés (+3.000) i les compres de material com a despesa (-19.000) el que determina per diferència el material consumit (-16.000). (Tornar)

(6) Les amortitzacions practicades corresponen a la depreciació efectiva dels elements de l'immobilitzat, per la qual cosa el seu import constitueix despesa fiscalment deduïble. (Tornar)

(7) Es dedueix com a despesa l'IVA suportat per tractar-se d'una activitat exempta d'aquest impost que no dona dret a deduir les quotes suportades. (Tornar)

(8) Malgrat tenir la consideració de béns afectes tant el local de la consulta com l'aparell de llamps X, la venda d'aquests béns origina guanys o pèrdues patrimonials que com a tals no s'inclouen en la determinació del rendiment net de l'activitat econòmica. La quantificació i tributació dels guanys patrimonials derivats de la transmissió de béns afectes es comenta en el Capítol 11 "Guanys i pèrdues patrimonials" d'aquest manual. (Tornar)

(9) En estar en la modalitat simplificada d'estimació directa pot deduir en concepte de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació 5 per 100 sobre el rendiment net positiu amb caràcter general (la diferència positiva entre els ingressos íntegres i les altres despeses fiscalment deduïbles), amb el límit de 2000 euros anuals. En aquest cas podrà deduir 2000 euros en superar el 5 per 100 dels seus rendiments nets aquesta quantia: 5% (135.400 – 72.000) = 3.170 euros. (Tornar)

(10) Al no haver rendiments amb període de generació superior a dos anys o que tinguin la consideració d'obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, el rendiment net reduït de l'activitat coincideix amb el rendiment net que ascendeix a 61.400 euros. (Tornar)

(11) El rendiment net reduït total coincideix amb el rendiment net reduït que ascendeix a 61.400 euros ja que no compleix els requisits per a l'aplicació de la reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques de l'article 32.2.1º de la Llei de l'IRPF que, si escau, hagués estat incompatible amb la deducció del 5 per 100 (amb una quantia màxima de 2000 euros) pel conjunt de les provisions deduïbles i despeses de difícil justificació a què es refereix l'article 30.2.4ª de la Llei de l'IRPF). Tampoc compleix els requisits per aplicar les reduccions de l'article 32.2.3º i 32.3 de la Llei de l'IRPF. (Tornar)