Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Àmbit d'aplicació de la modalitat normal

La modalitat normal del mètode d'estimació directa ha d'aplicar-se obligatòriament en l' exercici 2022 per a la determinació del rendiment net de totes les activitats econòmiques exercides  pel contribuent, llevat que el rendiment net de totes elles es determini  mitjançant el mètode d'estimació objectiva, sempre que es compleixi qualsevol dels dos  següents requisits:

  • Que l'import net del volum de negoci de l'any anterior, corresponent al conjunt  de les activitats desenvolupades pel contribuent, superi els 600.000 euros anuals.

    Quan l'any immediatament anterior s'hagués iniciat una activitat, l'import net del volum de negoci s'elevarà a l'any, a aquests únics efectes.

  • Que es renunciï a la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa.

A l'efecte de la delimitació de l'àmbit d'aplicació de la modalitat normal del mètode d'estimació directa, tingui-se en compte que les  activitats econòmiques susceptibles d'acollir-se al mètode d'estimació objectiva i els requisits per a la seva inclusió poden consultar-se en els  Capítols  8 i 9.