Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemples

Exemple 1:

El senyor S.M.G. advocat, a més de l'exercici lliure de la seva professió que ve desenvolupant des de 1990, ha iniciat el 2022 l'exercici d'una activitat agrícola susceptible d'estar inclosa en el mètode d'estimació objectiva.

Com determinarà els rendiments nets d'ambdues activitats el 2022, sabent que l'import net del volum de negoci de la seva activitat professional no ha superat en l'exercici 2021  l'import de 600.000 euros anuals?

Solució:

El rendiment net de l'activitat professional ha de determinar-se en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, al no haver superat en l'exercici immediatament anterior (2021) l'import net del volum de negoci els 600.000 euros anuals. Així mateix, donada la incompatibilitat entre el mètode d'estimació directa i el d'estimació objectiva, la determinació del rendiment net de l'activitat agrícola ha d'efectuar-se també en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa.


Exemple 2:

El senyor J.J.C., empresari, determina el rendiment net de la seva activitat econòmica en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa. El dia 5 de maig de 2022 inicia una nova activitat econòmica no inclosa en l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva i per a la qual renúncia a la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa.

Com determinarà els rendiments nets d'ambdues activitats en els exercicis 2022 i 2023?

Solució:

En l'exercici 2022  determinarà el rendiment net de la nova activitat en la modalitat normal del mètode d'estimació directa, romanent en la modalitat simplificada l'activitat econòmica que venia desenvolupant. La incompatibilitat entre ambdues modalitats del mètode d'estimació directa no assortirà efectes fins a l'any següent,  2023, en què el rendiment net derivat d'ambdues activitats haurà de determinar-se en la modalitat normal del mètode d'estimació directa.


Exemple 3:

El senyor A.V.C. inicia el dia 1 de juliol de 2022  una activitat empresarial a la que no resulta aplicable el mètode d'estimació objectiva. L'import net del volum de negoci el 2022  va ascendir a 425.000 euros.

Com determinarà el rendiment net de l'activitat en els exercicis 2022 i 2023?

Solució:

En l'exercici 2022  determinarà el rendiment net en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, al no haver renunciat expressament a la seva aplicació.

En l'exercici 2023  haurà d'aplicar la modalitat normal del mètode d'estimació directa, ja que l'import net del volum de negoci elevat a l'any supera els 600.000 euros anuals (425.000 x 12/6 = 850.000).