Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Renúncia o exclusió de la modalitat simplificada

• Renúncia a la modalitat simplificada i revocació a la renúncia

Normativa: Art. 29.1 Reglament IRPF

Tal com indiquem el mètode d'estimació directa simplificada és un mètode voluntari, el que implica que el contribuent pot renunciar a l'aplicació del mateix per a la determinació del rendiment net de les seves activitats econòmiques.

La renúncia haurà d'efectuar-se durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què hagi de ser efectiu. L'any en què s'inicia l'activitat, la renúncia ha d'efectuar-se amb anterioritat a l'exercici efectiu de la mateixa.

Una vegada presentada, la renúncia tindrà efectes per a un període mínim de tres anys. Transcorregut aquest termini, s'entendrà prorrogada tàcitament per a cadascun dels anys següents en què pogués resultar aplicable la modalitat, llevat que en el termini esmentat anteriorment es revoqui aquella.

Tant la renúncia com la seva revocació s'efectuaran en la corresponent declaració censal, d'acord amb el que preveu els articles 9 i següents del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol (BOE del 5 de setembre).

La declaració podrà presentar-se en els models de declaració censal 036/037 aprovats per l'Ordre  EHA/1274/2007, de 26 d'abril (BOE de 10 de maig), modificada per les Ordres EHA/3695/2007, de 13 de desembre (BOE de 19 de desembre), EHA/3786/2008, de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), EHA/3111/2009, de 5 de novembre (BOE de 20 de novembre), HAP/2215/2013, de 26 de novembre (BOE de 29 de novembre), HAP/2484/2014, de 29 de desembre (BOE de 31 de desembre), HFP/417/2017, de 12 de maig (BOE de 15 de maig) i HFP/1307/2017, de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre), Ordre HAC/1416/2018, de 28 de desembre (BOE de 28 de desembre) i Ordre HAC/609/2021, de 16 de juny.

• Exclusió de la modalitat simplificada

Normativa: Art. 29.2 Reglament  IRPF

L'exclusió de la modalitat simplificada es produeix pel fet que l'import net del volum de negoci corresponent al conjunt de les activitats desenvolupades pel contribuent superi la quantia de 600.000 euros anuals.

L'exclusió produirà efectes des de l'inici de l'any immediatament posterior a aquell en què es produeixi aquesta circumstància. En conseqüència, l'any en què se supera l'import de 600.000 euros anuals, es roman en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa.

• Conseqüències de la renúncia o exclusió de la modalitat simplificada

Normativa: Art. 29.3 Reglament  IRPF

La renúncia o exclusió de la modalitat simplificada té com a conseqüència que el rendiment net de totes les activitats econòmiques exercides pel contribuent hagi de determinar-se durant un període mínim dels tres anys següents per la modalitat normal d'aquest mètode.