Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Introducció

Normativa: Arts. 28.1 i 30 Llei IRPF, 30 Reglament IRPF ; 12 a 16 LIS i 3 a 7 Reglament IS

La determinació del rendiment net de les activitats econòmiques en el mètode d'estimació  directa es realitza d'acord amb les normes de l'impost sobre societats (IS), sens perjudici de  les regles contingudes a aquests efectes en la pròpia Llei i Reglament de l'IRPF.

En virtut d'aquesta remissió al bloc normatiu de l'impost sobre societats, la determinació  del rendiment net ha de realitzar-se corregint, mitjançant l'aplicació dels criteris  de qualificació, valoració i imputació establertes en l'esmentada normativa, el resultat comptable  determinat d'acord amb les disposicions del Codi de Comerç i de les seves normes  de desenvolupament, especialment, les contingudes en el Pla General de Comptabilitat. 

No obstant això, atès que en l'àmbit de l'IRPF l'obligació de gestió de comptabilitat ajustada  al Codi de Comerç i altres normes de desenvolupament no afecta a tots els contribuents  titulars d'activitats econòmiques, les correccions o ajustaments de naturalesa fiscal han de practicar-se  de la següent manera:

 • Contribuents obligats a portar comptabilitat ajustada al Codi de Comerç (titulars  d'activitats empresarials de caràcter mercantil el rendiment net de la qual es determini  en la modalitat normal del mètode d'estimació directa): han d'aplicar les correccions i  ajustaments de naturalesa fiscal sobre els components del resultat comptable, és a dir, sobre  els ingressos i sobre les despeses.

 • Contribuents que no estiguin obligats a la gestió de comptabilitat ajustada al Codi  de Comerç (titulars d'activitats empresarials de caràcter no mercantil, professionals,  artistes o esportistes, sigui quin sigui el mètode de determinació dels seus rendiments nets  i titulars d'activitats empresarials el rendiment net de la qual es determini en la modalitat  simplificada del mètode d'estimació directa): han d'aplicar aquests mateixos principis fiscals  a les anotacions registrals d'ingressos i despeses que consten en els seus llibres registre per  formular el rendiment net de l'activitat.

En definitiva, la determinació del rendiment net en el mètode d'estimació directa, en  qualsevol de les seves modalitats, ha d'efectuar-se a partir dels conceptes fiscals d'ingressos  íntegres i despeses fiscalment deduïbles que figuren en el model  de declaració.

Per fer-ho, hauran d'aplicar-se els criteris fiscals d'imputació, qualificació i valoració que  a continuació es detallen a cadascuna de les partides que tenen la consideració d'ingressos comptables  i despeses deduïbles, així com els incentius fiscals establerts per a les petites empreses .

Important: a l'efecte de la declaració del rendiment net en el mètode d'estimació  directa, es consideren activitats econòmiques independents la totalitat de les  realitzades pel contribuent que pertanyin a cadascun dels següents grups:

 • A01 Arrendadors de béns immobles urbans
 • A02 Ramaderia independent
 • A03 Resta d'activitats empresarials no incloses en uns altres apartats
 • A04 Activitats professionals de caràcter artístic o esportiu
 • A05 Resta d'activitats professionals
 • B01 Activitat agrícola
 • B02 Activitat ramadera dependent
 • B03 Activitat forestal
 • B04 Producció de musclo en bat
 • B05 Activitat pesquera, excepte l'activitat de producció de musclo en bat