Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Fase 2a. Determinació del rendiment net reduït

Per determinar rendiment net reduït s'aplicarà sobre el rendiment net calculat d'acord amb el que ha indicat en la  Fase 1a  anterior la següent reducció:

Reducció per rendiments amb període de generació superior a dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular

Normativa: Arts. 32.1 Llei IRPF i 25 Reglament  IRPF

Sobre el rendiment net calculat podrà aplicar-se quan escaigui aquesta reducció aspectes dels quals més destacats són els següents:

1. Rendiments als que s'aplica i percentatge de reducció

Es reduiran en un 30 per 100 els següents rendiments:

 1. Rendiments nets període de generació del qual sigui superior a dos anys, sempre que  s'imputin a un únic període impositiu.

 2. Rendiments nets obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.

  Es consideren rendiments d'activitats econòmiques obtinguts de forma notòriament irregular  en el temps, exclusivament, els següents, quan s'imputin en un únic període  impositiu :

  1. Subvencions de capital per a l'adquisició d'elements de l'immobilitzat no amortitzable.

  2. Indemnitzacions i ajuts per cessament d'activitats econòmiques.

  3. Premis literaris, artístics o científics que no gaudeixin d'exempció en aquest impost. No  es consideren premis, a aquests efectes, les contraprestacions econòmiques derivades de la cessió  de drets de propietat intel·lectual o industrial o que substitueixin a aquestes.

  4. Indemnitzacions percebudes en substitució de drets econòmics de durada indefinida.

2. Import màxim del rendiment al que s'aplica la reducció

La quantia del rendiment net sobre la qual s'aplicarà la reducció del 30 per 100 no podrà  superar l'import de 300.000 euros anuals.

En cas que s'obtinguin diversos rendiments irregulars de la mateixa naturalesa, i que el seu  import superi el límit de 300.000 euros de quantia màxima sobre la qual aplicar la reducció  del 30 per 100, la reducció màxima es distribuirà proporcionalment entre tots els rendiments  d'aquella naturalesa.

Important: no resultarà d'aplicació aquesta reducció a aquells rendiments que, encara que  individualment poguessin derivar d'actuacions desenvolupades durant un període  que complís els requisits anteriorment indicats, procedeixin de l'exercici d'una  activitat econòmica que de forma regular o habitual obtingui aquest tipus de rendiments.

3. Rendiments percebuts de forma fraccionada abans d'1 de gener de 2015: Règim transitori

Normativa: Disposició transitòria vint-i-cinquena.3 Llei  IRPF

Els rendiments que es vinguessin percebent de forma fraccionada amb anterioritat a 1 de  gener de 2015 amb dret a l'aplicació de la reducció de l'article 32.1 de la Llei de l'IRPF  en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2014, podran aplicar la reducció actual del   30 per 100 amb el límit de la base màxima de reducció de 300.000 euros, a cadascuna de  les fraccions que s'imputin a partir d'1 de gener de 2015, sempre que el quocient  resultant de dividir el nombre d'anys de generació, computats de data a data, entre el  nombre de períodes impositius de fraccionament, sigui superior a dos.

No obstant això, quan es tracti de rendiments derivats de compromisos adquirits amb anterioritat  a 1 de gener de 2015 que tinguessin previst l'inici de la seva percepció de  forma fraccionada en períodes impositius que s'iniciïn a partir d'aquesta data, la substitució de la forma de percepció inicialment acordada per la seva percepció en un únic període  impositiu no alterarà l'inici del període de generació del rendiment.