Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Reducció en el rendiment net per inici d'una activitat econòmica

Normativa: Art. 32.3 Llei  IRPF

Requisits

Té dret a aquesta reducció el contribuent que compleixi tots i cadascun dels següents  requisits:

  1. Que iniciï l'exercici d'una activitat econòmica i determineu el rendiment el rendiment  net de la seva activitat econòmica conforme al mètode d'estimació directa.

    Per al compliment d'aquest requisit han de tenir-se en compte totes les activitats econòmiques exercides  pel contribuent, tant les desenvolupades individualment com les que  realitzi a través d'entitats en règim d'atribució de rendes.

  2. Que l'activitat econòmica s'hagi iniciat a partir d'1 de gener de 2013.

  3. Que no s'hagi exercit cap altra activitat l'any anterior a la data d'inici  de la nova activitat.

    A aquests efectes s'entendrà que s'inicia una activitat econòmica quan no s'hagués exercida  activitat econòmica alguna l'any anterior a la data d'inici de la mateixa, sense tenir  en consideració aquelles activitats en exercici del qual s'hagués cessat sense haver arribat a  obtenir rendiments nets positius des del seu inici.

Import de la reducció

  • Complerts els anteriors requisits, el contribuent podrà reduir un 20 per 100 de  l' import del rendiment net positiu declarat de totes les seves activitats, prèviament  minorat, si escau, per aplicació de la reducció per rendiments nets amb un període  de generació superior a dos anys, o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps,  i per la reducció que correspongui per l'exercici de determinades activitats econòmiques a què  es refereix l'article 32.2 de la Llei de l'IRPF.

  • La reducció s'aplicarà durant el primer període impositiu en el que el rendiment sigui  positiu i en el següent.

  • En aquells casos en què s'iniciï una activitat que generi  el dret a aplicar aquesta reducció i posteriorment s'iniciï una altra, sense haver cessat en l' anterior, la reducció es començarà a aplicar durant el període impositiu en el que la suma dels  rendiments nets positius d'ambdues activitats sigui positiva, aplicant-se sobre aquesta suma.

Límit màxim de la reducció

La quantia dels rendiments nets sobre la qual s'aplicarà l'esmentada reducció no pot  superar l'import de 100.000 euros anuals.

Exclusió

La reducció no resulta d'aplicació durant el període impositiu en el que més del 50 per 100  dels ingressos del mateix procedeixin d'una persona o entitat de la que el contribuent hagi obtingut  rendiments del treball l'any anterior a la data d'inici de l'activitat.