Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Límit màxim i incompatibilitats de les reduccions generals per l'exercici de determinades activitats econòmiques

Límit màxim

• Com a conseqüència de l'aplicació de les reduccions per l'exercici de determinades  activitats econòmiques abans comentades, previstes en l'article 32.2 de la Llei de l'IRPF, el saldo resultant del   rendiment net de les activitats econòmiques no podrà ser negatiu.

• En el cas de tributació conjunta ha de tenir-se en compte el següent:

  1. La reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic  clienta no vinculat de l'article 32.2.1º de la Llei d'IRPF té com a límit la quantia dels  rendiments nets de les activitats econòmiques dels contribuents que generin el  dret a la seva aplicació.

  2. La reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros té  com a límit el saldo de la suma de rendiments nets d'activitats econòmiques dels  membres de la unitat familiar, de manera que no pugui ser negatiu per aplicació de  la reducció.

    A més,  aquesta reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000  euros conjuntament amb la reducció per obtenció de rendiments del treball de l'article  20 de la Llei de l'IRPF no podrà excedir 3.700 euros.

Incompatibilitats

La reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic clienta  no vinculat i reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros  són incompatibles entre si.