Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros

Normativa: Arts. 32.2.3º  Llei IRPF i 26 Reglament  IRPF

Import de la reducció

Quan no es compleixin els requisits per aplicar l'anterior reducció, els contribuents  amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros, incloses les de la pròpia activitat econòmica,  podran reduir el rendiment net de les activitats econòmiques en les següents quanties:

Rendes no exemptesImport de la reducció
Import de la reducció per a contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros
8.000  euros o menys 1.620  euros
Entre 8.000,1 euros i 12.000 euros 1.620 - [0,405 x (Rendes – 8.000]

Atenció: s'entén per renda, a aquests efectes, la suma algebraica dels rendiments nets (del treball, capital mobiliari i immobiliari, i d'activitats econòmiques), d'imputacions de rendes i dels guanys i pèrdues patrimonials computades l'any, sense aplicar les regles d'integració i compensació. Ara bé, els rendiments han de computar-se pel seu import net, això és, una vegada deduïdes les despeses, però sense aplicació de les reduccions corresponents, llevat en el cas de rendiments del treball, en què es podran tenir en compte la reducció prevista en l'article 18 de la Llei de l'IRPF en aplicar-se amb caràcter previ a la deducció de despeses.

Límit de la reducció

Aquesta reducció té com a límit la quantia dels rendiments de les activitats econòmiques dels contribuents que generin el dret a la seva aplicació.

Precisions

  • Aquesta reducció és única per al contribuent independentment del nombre d'activitats  econòmiques exercides per ell i del mètode pel qual es determini el rendiment net, per la qual cosa  , si es realitzan diverses, caldrà distribuir el seu import de forma proporcional entre totes  elles.

  • Els requisits per a l'aplicació d'aquesta reducció són exigits i venen referits al contribuent  per la qual cosa si aquest reuneix aquests requisits podrà aplicar l'esmentada reducció, independentment del fet que  els rendiments d'activitats econòmiques derivin de la seva participació  en una entitat en règim d'atribució de rendes. Al contrari, no cap l'aplicació d' aquesta reducció per determinar el rendiment net de les activitats econòmiques d'entitats  en règim d'atribució de rendes.

  • La reducció és compatible amb la despesa estimada en concepte de provisions deduïbles i  despeses de difícil justificació que regula l'article 30 del Reglament de l'IRPF.

  • En el supòsit de tributació conjunta, si un dels contribuents integrants de la unitat  familiar apliqués la reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o  amb únic clienta no vinculat prevista en l'article 32.2.1° de la Llei de l'IRPF, la resta de  membres de la unitat familiar als que no li resultarà d'aplicació aquesta reducció no  podrà aplicar aquesta reducció, donada la incompatibilitat entre ambdues.