Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Qüestió prèvia: concepte de petita empresa

Normativa: Art. 101  LIS

En general

Als efectes de l'aplicació dels beneficis fiscals que es comenten en aquest epígraf, es consideren petites empreses en l'exercici 2022 aquelles en les que l' import net del volum de negoci  durant el període impositiu immediatament anterior (exercici 2021) hagi estat inferior a 10 milions d'euros, sigui quin sigui l'import net del volum de negoci en el propi exercici.

Regles especials

 • Quan l'empresa fora de nova creació, l'import net del volum de negoci es referirà al primer període impositiu en què es desenvolupi efectivament l'activitat, elevant-se aquesta xifra proporcionalment a l'any si el temps d'exercici hagués estat inferior a 12 mesos.

 • Si el període impositiu immediatament anterior hagués tingut una durada inferior a l'any, o l'activitat s'hagués desenvolupat durant un termini també inferior, l'import net del volum de negoci s'elevarà proporcionalment a l'any.

 • Grup societats: en cas que una persona física, per si sola o conjuntament amb el cònjuge o altres persones físiques unides per vincles de parentesc en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al segon grau inclusivament, es trobi amb relació a les entitats de les que siguin socis en algun dels casos a què es refereix l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la residència de les entitats i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, l'import net del volum de negoci es referirà al conjunt de les entitats o empreses pertanyents a aquest grup tenint en compte les eliminacions i incorporacions que corresponguin per aplicació de la normativa comptable.

 • En cas que una mateixa persona física desenvolupi diverses activitats econòmiques, l'import net del volum de negoci es referirà al conjunt de totes les realitzades.

 • Entitats en règim d'atribució de rendes: l'import net del volum de negoci es determinarà tenint en compte exclusivament el conjunt de les activitats econòmiques exercides per aquestes entitats.

Àmbit temporal d'aplicació dels incentius fiscals quan la petita empresa superi els 10 milions d'euros de volum de negoci

Les petites empreses que en un període impositiu assoleixin o superin el volum de negoci de 10 milions d'euros podran, no obstant això, seguir aplicant els incentius fiscals del seu règim fiscal especial durant els tres períodes impositius immediats i següents a aquell, sempre que hagin complert les condicions per ser considerades com de reduïda dimensió tant durant aquell període (en el que abast o supereu el límit dels 10 milions) com en els dos períodes impositius anteriors a aquest últim.

Aquesta mesura també s'aplica al supòsit en què aquest límit se sobrepassi a conseqüència d'una reestructuració empresarial acollida al règim fiscal establert en el capítol VII del títol VII de la LIS, sempre que les entitats intervinents que hagin realitzat tal operació compleixin les condicions per ser considerades com de reduïda dimensió tant durant el període impositiu en què es realitzi l'operació com en els dos períodes impositius anteriors a aquest últim.

Exemples

 1. La senyora V.G.C. és titular des de 1996 d'una empresa import net del qual del volum de negoci ha estat:

  • Exercici  2019: 3.700.000 euros.
  • Exercicis 2020  i  2021  : 8.300.000 euros.
  • Exercici  2022: 10.045.000 euros.
 2. El senyor J.L.T. és titular d'una empresa de la qual xifra neta de negocis el 2021  va ser de 10.100.000 euros.

 3. El senyor S.M.G. és titular des de l'1 de juliol de 2021  d'una empresa de la qual xifra neta de negocis fins a 31 de desembre d'aquest any va ser de 4.600.000 euros.

 4. La senyora A.B.M. és titular des del 30 de setembre de 2022 d'una empresa de la qual xifra neta de negocis fins a 31 de desembre d'aquest any va ser de 60.000 euros.

Determinar les empreses que en l'exercici 2022 tenen la consideració de petita empresa.

Solucions:

 1. L'empresa descrita és de reduïda dimensió en l'exercici  2022, doncs l'import net del seu volum de negoci l'any 2021  és inferior a 10 milions d'euros. A més, encara que en l'exercici 2022 s'hagin superat els 10 milions d'euros de volum de negoci podrà seguir aplicant els beneficis fiscals d'aquest règim especial en els exercicis 2023, 2024 i 2025 atès que tant en l'exercici  2021, com en els dos anteriors, 2020  i  2019, complia els límits d'import net de volum de negoci per ser considerades com de reduïda dimensió (inferior a 10 milions d'euros el 2021 , 2020  i  2019  ).

 2.  L'empresa descrita no és de reduïda dimensió en l'exercici  2022, sigui quin sigui l'import net del seu volum de negoci en aquest exercici.

 3. L'empresa descrita és de reduïda dimensió en l'exercici 2022, ja que l'import net del seu volum de negoci en l'exercici 2021 elevat a l'any va ser de 9.200.000 euros, per la qual cosa no supera la xifra establerta de 10 milions d'euros.

 4. L'empresa descrita és de reduïda dimensió en l'exercici 2022. Així mateix, ha de notar-se que aquesta qualificació fiscal també serà aplicable en l'exercici 2023, perquè en elevar a l'any l'import net del volum de negoci la quantitat resultant (240.000 euros) no supera la quantitat màxima fixada de 10 milions d'euros.

Atenció: la determinació de l'import net del volum de negoci  s'efectua d'acord amb el que ha comentat sobre això en aquest mateix Capítol.