Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Pèrdues per deteriorament de crèdits per possibles insolvències de deutors

Normativa: Art. 104 LIS

Requisits

A més de les  pèrdues individualitzades  per deteriorament dels crèdits per insolvències de  deutors a què es refereix l'article 13.1 de la LIS, els titulars d'activitats econòmiques  el rendiment net de la qual es determini en el mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seves  dues modalitats, podran deduir la pèrdua per deteriorament sobre el saldo de deutors no afectats  per la provisió individualitzada conforme als següents requisits:

 1. Que el contribuent tingui la consideració fiscal de petita empresa  en l'exercici en el que es dedueix la pèrdua.

 2. Que la pèrdua per deteriorament dels crèdits per possibles insolvències de deutors no  superi el límit de l'1 per 100 sobre els existents a la conclusió del període impositiu.

A aquests efectes, no s'inclouran els següents deutors:

 1. Els deutors sobre els quals s'hagués reconegut de manera individualitzada la pèrdua per  deteriorament dels crèdits per insolvències establerta en l'article 13.1 de la LIS.

 2. Els deutors pèrdues de les quals per deteriorament no tinguin el caràcter de deduïbles segons el que disposa l'article  13.1 de la LIS. De conformitat amb l'esmentat article, en el supòsit d'entitats de reduïda dimensió no resulten  deduïbles les següents pèrdues per deteriorament de crèdits:

  • Els corresponents a crèdits deguts per entitats de dret públic, excepte que  siguin objecte d'un procediment arbitral o judicial que veure's sobre la seva existència o  quantia.

  • Els corresponents a crèdits deguts per persones o entitats vinculades, llevat que  estiguin en situació de concurs i s'hagi produït l'obertura de la fase de liquidació  pel jutge, en els termes establerts en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal i, des de l'1 de setembre de 2020,  en el Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Concursal.

   Pot consultar-se, amb efectes merament informatius, la taula de correspondències dels preceptes de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, amb els del text refós de la Llei Concursal, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2020, de 5 de maig, en virtut de la disposició addicional tercera del mateix, a través de la pàgina web dels Ministeris de Justícia i d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

Supòsit especial: pèrdua de la consideració de petita empresa

Durant els períodes en què l'activitat econòmica deixés de complir les condicions per ser  considerada petita empresa, les pèrdues per deteriorament dels crèdits per  possibles insolvències de deutors no seran deduïbles fiscalment fins que no superin l' import de la pèrdua global dotada durant els períodes en els que l'activitat econòmica va tenir  aquesta consideració.

Important: tingui-se en compte que les petites empreses que en un període  impositiu assoleixin o superin el volum de negoci de 10 milions d'euros podran  seguir aplicant els incentius fiscals del seu règim fiscal especial durant els tres períodes  impositius immediats i següents a aquell, sempre que hagin complert les condicions  per ser considerades com de reduïda dimensió tant durant aquell període (en el que  abast o supereu el límit dels 10 milions) com en els dos períodes impositius  anteriors a aquest últim.