Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Règim transitori: Amortització d'elements patrimonials objecte de reinversió per petites empreses

Normativa: Disposició transitòria vint-i-vuitena  LIS

Els titulars d'activitats econòmiques que determinin el rendiment net pel mètode  d'estimació directa i estiguessin aplicant amb anterioritat a 1 de gener de 2015 l'amortització  d'elements patrimonials objecte de reinversió que regulava per a les petites empreses  l'article 113 del text refós de la LIS, aprovat pel Reial decret legislatiu  4/2004, de 5 de març, podran continuar la seva aplicació, amb els requisits i condicions  establertes en aquell article. 

A aquests efectes, l'esmentat article permetia amortitzar els elements de l'immobilitzat material  i de les inversions immobiliàries afectes a l'explotació econòmica en els que s'hagués  materialitzat la reinversió de l'import total obtingut en la transmissió onerosa d'elements  de l'immobilitzat material i de les inversions immobiliàries també afectes, en funció del   coeficient que resulti de multiplicar per 3 el coeficient d'amortització lineal màxim  previst en les taules d'amortització oficialment aprovades.

Els requisits que s'exigien en l'article 113 del text refós de la LIS per aplicar aquest  incentiu eren els següents:

  1. Que en l'exercici en el que es transmetia l'element de l'immobilitzat material i de les  inversions immobiliàries, l'empresari o professional fos titular d'una petita empresa  .

  2. Que l'element transmès el fos a títol onerós, no sent d'aplicació aquest benefici  a les transmissions lucratives.

  3. Que la inversió es realitza en el termini comprès entre l'any anterior a la data d' entrega o posada a disposició de l'element transmès i els tres anys posteriors.

    La reinversió s'entenia efectuada en la data en què es produïa la posada a disposició dels  elements patrimonials en què es va materialitzar l'import obtingut en la transmissió.

  4. Que es reinvertís l'import total obtingut en la transmissió. Quan l'import invertit  fos inferior o superior a l'obtingut en la transmissió, l'amortització accelerada s'aplicava  només sobre l'import d'aquesta transmissió que va ser objecte de reinversió.

Atenció: tingui-se en compte la particularitat que l'article 106 de la LIS estableix  per a les entitats de reduïda dimensió en els contractes d'arrendament financer  que es comenta en  l'apartat  destinat a  arrendaments i cànons  dins "Despeses fiscalment deduïbles" d'aquest Capítol.