Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Cas Pràctic

Bar de categoria especial (epígraf IAE: 673.1), situat en un local llogat en el que des de la seva obertura l'any 1995 han treballat amb el titular 3 persones assalariades a jornada completa segons el Conveni Col·lectiu del sector, que fixa una jornada laboral de 1.800 hores anuals. El titular no desenvolupa cap altra activitat econòmica.

En l'exercici anterior  (2021), l'activitat va estar part de l'any suspesa i dels seus tres treballadors un va treballar durant 600 hores en l'activitat tornant a l'ERTO i els altres dos es van mantenir inclosos tot l'any en  ERTO .

En l'exercici 2022  les dades a tenir en compte són els següents.

 1. L'activitat econòmica va estar suspesa durant el mes de gener, reobrint-se a partir d'1 de febrer. 

 2. El titular ha percebut pel mes de gener  en el que l'activitat va estar suspesa  la prestació extraordinària per cessament d'activitat per un import de 600 euros.

 3. Pel que fa als seus tres treballadors que a l'inici de l'exercici 2022 estaven en ERTO, va incorporar a un d'ells a l'activitat l'1 de febrer, a l'altre el 15 de maig, mantenint-se el tercer en ERTO. Les hores realitzades per cadascun dels treballadors van ascendir a 1.650 i 900 hores/any, respectivament.

 4. La longitud de la barra del bar és de 10 metres i en el mateix hi ha autoritzades 8 taules per a quatre persones.

 5. La potència elèctrica contractada és de 35 quilowatts i en el local hi ha instal·lada una màquina recreativa tipus "B."
 6. De l'immobilitzat afecte a l'activitat el titular únicament conserva factures de la cafetera, una vitrina tèrmica, la instal·lació d'aire condicionat i les 8 taules amb les seves cadires. Les dades que figuren en el seu llibre registre de béns d'inversió són els següents:

  ElementComençament d'utilitzacióValor d'adquisicióAmortització acumulada a 31-12-2021
  Mobiliari (taules i cadires) 01-06-2017 1.500 euros 1.500 euros
  Cafetera 01-06-2018 9.400 euros 8.400 euros
  Vitrina tèrmica 01-07-2019 4.000 euros 2.500 euros
  Instal·lació d'aire condicionat 01-08-2019 6.600 euros 3.900 euros
 7. Per substituir les taules i cadires de l'establiment, el titular el dia 1 de febrer de 2022  va adquirir 8 taules i 32 cadires noves per 2.400,00 euros, sense que el valor unitari de cap d'aquests mobles superi la quantitat de 601,01 euros.

  Aquest mobiliari ha estat instal·lat en el bar el dia 15 de l'esmentat mes. El mobiliari vell el va vendre per 510,00 euros.

 8. El dia 10 d'agost de 2022  es va produir una inundació en el bar, ocasionant danys de la qual reparació va ascendir a 1.200,00 euros, sense que la pòlissa d'assegurança del titular cobrís l'esmentat risc. El dia 1 de setembre, el titular de l'activitat va presentar escrit a l'administració de l'Agència Tributària corresponent al seu domicili fiscal, comunicant els referits fets i aportant factura de les reparacions efectuades al costat del document acreditatiu de la inundació expedida pel servei de bombers de la localitat. Pels serveis competents de l'administració de l'Agència Tributària s'ha verificat la certesa de la causa que ha motivat la despesa extraordinària i la seva quantia.

 9. El contribuent no ha obtingut altres rendes en l'exercici.

Solució

1a Fase: Determinació del rendiment net previ.

1. Determinació del nombre d'unitats computables de cadascun dels mòduls aplicables a l'activitat.

Mòdul 1. Personal assalariat

Nota prèvia: el personal assalariat es quantifica en funció del nombre d'hores efectivament treballades anualment per cada treballador en l'activitat.

En el cas de l'ERTO, el personal assalariat ha de valorar-se exclusivament per les hores de treball efectiu que realitzin d'acord amb les condicions individuals que afectin a cada treballador.

Per tant, als efectes de la quantificació del mòdul “personal assalariat”, el personal assalariat haurà de valorar-se, treballador per treballador, en funció de les condicions en què es trobin en l'ERTO no computant-se la part del contracte de treball que es trobi suspesa temporalment.

 • Treballador 1: Reincorporat l'1 de febrer

  Hores treballades computables: 1.650 hores

 • Treballador 2: Reincorporat el 15 de maig

  Hores treballades computables: 900 hores

 • Treballador 3

  Hores treballades computa'ls: 0 hores (ja que ha estat en ERTO tot l'any).

 • Total hores  (1.650 + 900 + 0) = 2.550 hores/any computables.

 • Càlcul NÚM. unitats modulo "personal assalariat" (mitjana): 2.550 hores treballades  ÷ 1.800 hores/any  = 1,41

Mòdul 2. Personal no assalariat: El titular

Nota prèvia: d'acord amb  la Instrucció 7è per a l'aplicació dels signes, índexs o mòduls en l'IRPF de l'Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre, per calcular el període en què hagi exercit l'activitat durant aquest any natural no es tindrà en compte els dies en els que l'activitat hagués estat  suspesa (31 dies) sense incloure durant aquests dies els de vacances i de descans setmanal.

 • Dies computables:

  Tancament de l'activitat: 31 dies

  Total dies  amb activitat (365 - 31) =  334 dies

 • Hores treballades: (334 dies ÷ 365 dies) x 1.800 hores/any = 1.647 hores/any

 • Càlcul NÚM. unitats modulo "personal no assalariat" (mitjana):  1.647  hores treballades  ÷ 1.800 hores/any = 0, 91

Mòdul 3. Potència elèctrica. quilowatts contractats: 35,00 kW/hora

 • Tancament de l'activitat: 31  dies

  Total dies amb activitat (365  - 30) = 334  dies

 • Mitjana: 35 kW/hora × (334  dies ÷ 365 dies) = 32,02 kW/hora

Mòdul 4. Taules. Taules per a 4 persones: 8 taules

 • Tancament de l'activitat: 31  dies

  Total dies amb activitat (365  -30) = 334  dies

 • Mitjana: 8 taules × (334  dies ÷ 365 dies) =  7,32  taules

Mòdul 5. Longitud de barra. Metres lineals: 10,00 m.l.

 • Tancament de l'activitat: 31  dies

  Total dies amb activitat (365  - 30) = 334  dies

 • Mitjana: 10 × (334  dies ÷ 365 dies) =  9,15  longitud de barra

Mòdul 6. Màquines recreatives tipus "A."

El local no disposa de cap màquina recreativa tipus "A." Per tant, nombre d'unitats = 0.00

Mòdul 7. Màquines recreatives tipus "B."

 • Tancament de l'activitat: 31  dies

  Total dies amb activitat (365 - 30) = 334  dies

 • Mitjana: 1 maquina × (334  dies ÷ 365 dies) = 0,91 màquines recreatives tipus "B"

2. Aplicació al nombre d'unitats de cada mòdul del rendiment anual per unitat abans d'amortització establerta en l'Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre (BOE del 4 de desembre).

MòdulNÚM. unitatsRendiment per unitatRendiment per mòdul
1. Personal assalariat 1,41 4.056,30 5.719,38
2. Personal no assalariat 0,91 15.538,66 14.140,18
3. Potència elèctrica 32,02 321,23 10.285,78
4. Taules 7,32 233,04 1.705,85
5. Longitud de barra 9,15 371,62 3.400,32
6. Maquines tipus "A" 0,00 957,39 0,00
7. Maquines tipus "B" 0,91 2.903,66 2.642,33
Rendiment net previ (suma) 37.893,84

Nota: La prestació per cessament d'activitat es considera rendiments de treball per la qual cosa no computen com a ingressos de l'activitat econòmica.

2a Fase: Determinació del rendiment net minorat.

1. Minoració per incentius al treball.

 1. Coeficient de minoració per increment del nombre de persones assalariades.

  - Increment del nombre de persones assalariades: 1 persones

  Nota: s'ha incrementat la plantilla respecte de l'existent en l'exercici 2021 ja que durant aquest any només 1 dels seus 3 treballadors va estar durant uns mesos empleat en l'activitat, mentre que  el 2022 han estat empleats 2 d'ells, per la qual cosa s'aplica aquest coeficient.

  -Increment del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" el 2022 respecte de 2021:

  Nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" el 2021: 600 ÷ 1.800 = 0,33

  Nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" el 2022: 1,41

  Increment del nombre d'unitats: 1,41 – 0,33 = 1,08 persones

  En complir-se ambdós requisits, la diferència positiva entre el nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat" de 2022 respecte de 2021 es multiplicarà per 0,40.

  Coeficient per increment del nombre de persones assalariades: 0,40 x 1,08= 0,432.

 2. Coeficient de minoració per trams del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat".

  El coeficient per trams s'aplica sobre  0,33  (1,41 - 1,08) unitats del mòdul de la següent manera:

  Fins a 1,00: 0,33 x 0,10 = 0,033

  Coeficient de minoració per trams: 0,033

 3. Coeficient de minoració per incentius al treball.

  És el resultat de sumar els coeficients de minoració per increment del nombre de persones assalariades i per trams del nombre d'unitats del mòdul "personal assalariat": 0,432 + 0,033 = 0,465

 4. Import de la minoració per incentius al treball.

  És el resultat de multiplicar el coeficient minorador pel rendiment anual per unitat del mòdul "personal assalariat": 0,465 x 4.056,30 =  1.886,18 euros.

2. Minoració per incentius a la inversió.

Utilitzant la taula d'amortització continguda en l'Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre), i aplicant els coeficients lineals màxims d'amortització fixats en la mateixa, l'import de la minoració per incentius a la inversió es determina com segueix:

Minoració per incentius a la inversió (suma) 6.050

Nota al quadre:

(1) En el valor d'adquisició dels elements de l'immobilitzat no està inclòs l'IVA suportat, ja que l'activitat està subjecta al règim simplificat de l'IVA. (Tornar)

(2) Malgrat haver estat en funcionament en l'empresa fins a la seva baixa per venda, no cap amortitzar el 2022  les taules i cadires velles, ja que a 31-12-2021 aquests elements ja estaven completament amortitzats. (Tornar)

(3) Com l'import que resultaria de l'aplicació del coeficient màxim és superior a la quantitat pendent d'amortitzar a 31-12-2021, que ascendeix a 1.000 euros (valor d'adquisició 9.400 - Amortització acumulada 8.400), l'amortització s'ha efectuat per aquesta última quantitat. (Tornar)

(4) Les taules i cadires noves poden amortitzar-se lliurement per ser el seu valor unitari inferior a 601,01 euros i perquè, a més, l'import global dels elements patrimonials nous adquirits l'any 2022  no supera la quantitat de 3.005,06 euros. (Tornar)

Element patrimonialValor adquisició(1)Coeficient màximPeríode amortitzableAmortització
Mobiliari (taules i cadires) 1.500 --- --- --- (2)
Cafetera 9.400 25% Tot l'any 1.000(3)
Vitrina tèrmica 4.000 25% Tot l'any 1.000
Aire condicionat 6.600 25% Tot l'any 1.650
Taules i cadires noves (amortitzades lliurement) 2.400 100%(4) Irrellevant 2.400

3. Determinació del rendiment net minorat

Rendiment net previ: 37.893,84

menys: Minoració per incentius al treball: 1.886,18

menys: Minoració per incentius a la inversió: 6.050,00

igual a: Rendiment net minorat (37.893,84 –  1.886,18 – 6.050) =  29.957,66

3a Fase: Determinació del rendiment net de mòduls.

És aplicable l'índex corrector per a empreses de petita dimensió en complir-se els  següents requisits:

 • Que el titular de l'activitat sigui persona física.
 • Que exerceixi l'activitat en un únic local.

 • Que no disposi de més d'un vehicle afecte a l'activitat i aquest no superi els 1.000 kg de capacitat de càrrega.

 • Que en cap moment de l'any 2022  hagi tingut més de dues persones assalariades.

Per tant: 29.957,66 x 0,90 =  26.961,89

4a Fase: Determinació del rendiment net de l'activitat.

És procedent aplicar, en primer lloc, la reducció general del 15 per 100.

Nota: la disposició addicional vuitena de l'Ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre (BOE d'1 de desembre), com a conseqüència de l'actual situació econòmica, ha elevat per a 2022  la reducció general prevista en la disposició addicional primera de l'Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre, del 5 al 15 per 100.

Així mateix, en complir-se tots els requisits establerts a l'efecte, és procedent deduir l'import de les despeses extraordinàries ocasionats per la inundació esdevinguda el dia 10 d'agost.

Per consegüent:

Rendiment net de mòduls =  26.961,89

menys: Reducció general (15% s/ 26.961,89) =  4.044,28

menys: Despeses extraordinàries per circumstàncies excepcionals: 1.200

igual a: Rendiment net de l'activitat  (26.961,89 –  4.044,28 - 1.200) =  21.717,61

5a Fase: Determinació del rendiment net reduït de l'activitat.

 1. Reducció per irregularitat

  Al no haver rendiments amb període de generació superior a dos anys o que tinguin la consideració d'obtinguts de forma notòriament irregular en el temps, el rendiment net reduït de l'activitat coincideix amb el determinat en la fase 4 anterior, que ascendeix a  21.717,61 euros.

  Comentari : Els guanys o pèrdues patrimonials obtingudes com a conseqüència de la transmissió dels elements patrimonials afectes a l'activitat (cadires i taules) hauran de declarar-se en l'apartat F2 de la declaració.

 2. Reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques

  En ser rendiments de l'activitat econòmica superior a  12.000 euros no és procedent aplicar  la reducció de l'article 32.2.3. de la Llei de l'IRPF.

Determinació del rendiment net reduït total de l'activitat.

El  rendiment net reduït total coincideix amb el rendiment net reduït total de l'activitat =  21.717,61