Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Conseqüències de l'exclusió del mètode d'estimació objectiva

Normativa: Art. 34.3 Reglament IRPF

L'exclusió del mètode d'estimació objectiva per qualsevol de les circumstàncies anteriorment comentades produeix els seus efectes únicament l'any immediatament posterior a aquell en què es produeixi aquesta circumstància i suposarà la inclusió durant els tres anys següents en l'àmbit d'aplicació de la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, llevat de renúncia al mateix.

Important : si se supera el volum de rendiments íntegres o de compres prevista en l'article 32.2 del Reglament de l'IRPF el contribuent quedarà exclòs de l'àmbit d'aplicació del mètode d'estimació objectiva per a totes les seves activitats econòmiques durant, com a mínim, els tres anys següents, independentment del tipus d'activitats que es desenvolupin durant aquests anys.