Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Renúncia a l'aplicació del règim d'estimació objectiva i al règim especial simplificat de l'IVA o del IGIC

Renúncia expressa

Normativa: Arts. 33.1 a) i 4 Reglament IRPF.

Vegeu també  art. 5 Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre)

La renúncia expressa tant al mètode d'estimació objectiva com als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca de  l' IVA o simplificat i  de l'agricultura i ramaderia del IGIC, haurà d'efectuar-se, com a regla general, mitjançant la presentació de la declaració censal el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què hagi de ser efectiu.

Excepcionalment per a l'exercici 2022, la Disposició  addicional segona  del   Reial Decret llei 31/2021, de 28 de desembre, pel qual es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canarias, i es fixa un nou termini per presentar les renúncies o revocacions a mètodes i règims especials de tributació (BOE  de 29 de desembre), va permetre exercitar la renúncia o revocació de la renúncia fins al 30 de gener de 2022. Ara bé, les renúncies o revocacions presentades per a l'any 2022, durant el mes de desembre de 2021 es van entendre presentades en període hàbil.

En el supòsit d'inici d'activitat, la renúncia s'efectuarà en el moment de presentar la declaració censal d'inici d'activitat.

La renúncia haurà de presentar-se mitjançant el model 036 de declaració censal d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors o en el model 037 de declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en l'esmentat Cens d'empresaris, professionals i retenidors, aprovats per l'Ordre EHA/1274/2007, de 26 d'abril.

Renúncia tàcita

Normativa: Art. 33.1 b) Reglament IRPF.

Vegeu també  art. 5 Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre)

S' entén efectuada la renúncia al mètode d'estimació objectiva per la presentació en el termini reglamentari (fins al 20 d'abril) de la declaració corresponent al pagament fraccionat del primer trimestre de l'any natural en què hagi d'assortir efectes en la forma disposada per al mètode d'estimació directa.

En cas d'inici de l'activitat, s'entendrà efectuada la renúncia quan es realitzi en el termini reglamentari el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre d'exercici de l'activitat en la forma disposada per al mètode d'estimació directa.

Conseqüències de la renúncia

Normativa: Arts. 33.2 i 3 Reglament IRPF

 • En general

  La renúncia al mètode d'estimació objectiva en relació amb una activitat qualsevol origina, a l'efecte de l'IRPF, que el contribuent quedi sotmès obligatòriament al mètode d'estimació directa, en la modalitat del mateix que correspongui, per a la determinació del rendiment net de la totalitat de les activitats que desenvolupi, durant un període mínim de tres anys.

  Transcorregut aquest termini, s'entendrà prorrogada tàcitament per a cadascun dels anys següents en què pogués resultar aplicable el mètode d'estimació objectiva, llevat que se sigui procedent formalment a la revocació de la renúncia el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què hagi de ser efectiu.

  En qualsevol cas, si l'any immediatament anterior a aquell en què la renúncia al mètode d'estimació objectiva hagi de ser efectiu, se superessin els límits que determinen el seu àmbit d'aplicació, aquesta renúncia es tindrà per no presentada.

 • De forma excepcional

  L'article 10 del Reial Decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport al sector turístic, l'hostaleria i el comerç i en matèria tributària (BOE de 23 de desembre), va establir mesures especials en matèria de renúncies per als exercicis 2020 i 2021  permetent renunciar en aquests exercicis a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva sense subjecció al termini mínim de tres anys de vinculació obligatòria al mètode d'estimació directa.

  Per això, als contribuents que van renunciar al mètode d'estimació objectiva per a 2020, se'ls permet la revocació de la renúncia a aquest mètode abans que transcorri el termini de tres anys. Aquesta revocació podrà presentar-se tant en l'exercici 2021 com el 2022. Ara bé, aquest termini especial de revocació només és aplicable a les renúncies presentades de forma tàcita (art. 33.1.b del Reglament de l'IRPF) o, en cas d'inici de l'activitat a partir de l'1 d'abril de 2020, a aquelles renúncies que van ser presentades de manera expressa.

  Pel que fa a 2021, la revocació de la renúncia, abans que transcorri el termini de tres anys, només es pot fer per al període impositiu 2022.