Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Fase 5a: Determinació del rendiment net reduït de l'activitat

Normativa: Arts. 32.1 Llei IRPF i 25 Reglament  IRPF

El rendiment net reduït de l'activitat és el resultat de minorar la quantia del rendiment net de l'activitat en l'import equivalent al 30 per 100 del concepte "unes altres percepcions empresarials" període de generació del qual sigui superior a dos anys, així com d'aquelles que es qualifiquin reglamentàriament com obtingudes de forma notòriament irregular en el temps, quan aquests s'imputin en un únic període impositiu

A aquests efectes, es consideren obtingudes de forma notòriament irregular en el temps, exclusivament, les següents, quan s'imputin en un únic període impositiu:

  • Subvencions de capital per a l'adquisició d'elements de l'immobilitzat no amortitzable.

  • Indemnitzacions i ajuts per cessament d'activitats econòmiques.

  • Indemnitzacions percebudes en substitució de drets econòmics de durada indefinida.

Import màxim del rendiment al que s'aplica la reducció:

La quantia del rendiment net a què es refereix aquest apartat sobre la qual s'aplicarà l'esmentada reducció no podrà superar l'import de 300.000 euros anuals.

En cas que s'obtinguin diversos rendiments irregulars de la mateixa naturalesa, i que el seu import superi el límit de 300.000 euros de quantia màxima sobre la qual aplicar la reducció del 30 per 100, la reducció màxima es distribuirà proporcionalment entre tots els rendiments d'aquella naturalesa.