Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Cas pràctic

El senyor L.H.I. és propietari d'una finca rústica en la que es dedica a les activitats d'agricultura i explotació de bestiar oví de carn, caps de les quals s'alimenten fonamentalment amb les pastures que es produeixen en la pròpia finca, activitats totes elles incloses en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca (IVA ) de l'impost sobre el valor afegit (IVA ). El titular no desenvolupa cap altra activitat econòmica.

 • Els productes que cultiva, tots ells destinats a la venda, consisteixen en blat de moro i productes hortícoles diversos (enciams, jueves i bledes).

 • En l'exercici 2022  el cost de personal assalariat corresponent a  una persona  que treballa a jornada completa en l'activitat des de l'any 2008 ha ascendit a 18.000 euros. Les retribucions satisfetes a aquest treballador en l'exercici 2022, incloses en el cost de personal assalariat, ascendeixen a 14.000 euros.

 • En aquest exercici l'import del gasoil agrícola necessari per a l'activitat agrícola ascendeix a 6.000 euros, segons consta documentat en les factures de combustible que el titular conserva.

 • El senyor L.H.I. opta per imputar els ingressos de la seva activitat conforme al criteri de cobraments i pagaments, d'acord amb el qual, els ingressos corresponents a 2022  que consten en el llibre registre d'ingressos han estat els següents:

  ConcepteImportCompensació IVATotal
  Total ingressos comptables (euros) 108.515

  Notes al quadre:

  (1) L'any anterior (2021), els ingressos corresponents a la realització de treballs per a uns altres agricultors van representar únicament el 6 per 100 del volum total d'ingressos d'aquest exercici. Per consegüent, el 2022  aquests treballs es consideren inclosos en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca a l'efecte de l'IVA i no constitueixen activitat independent a l'efecte del mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, havent de computar-se com un producte o servei diferenciat més dins l'única activitat agrícola i ramadera realitzada pel seu titular. (Tornar)

  (2) En ser els destinataris d'aquests treballs uns altres agricultors acollits també al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, no és procedent el reintegrament de compensacions en relació amb aquestes operacions. (Tornar)

  Ingressos per venda de blat de moro 49.000 5.880 54.880
  Ingressos per venda de bens 27.000 2.835 29.835
  Ingressos per venda productes hortícoles 17.000 2.040 19.040
  Ingressos per treballs realitzats per a uns altres Agricultors acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA (1) 4.760 -- (2) 4.760
 • A més dels ingressos anteriors, el senyor L.H.I. té anotat en l'esmentat llibre registre un altre ingrés per un import de 6.250 euros, corresponent a la quantitat percebuda el 2022  en concepte d'ajuda directa desacoblada de la Política Agrària Comuna (PAC).

 • Per part seva, en el seu llibre registre de béns d'inversió figuren les següents anotacions a 31 de desembre de 2021, relatives als elements de l'immobilitzat afecte a l'activitat dels que el titular conserva justificació documental complet:

  ElementEntrada en funcionamentValor d'adquisicióAmortització acumulada a 31-12-2021

  (1) El valor d'adquisició registrat (valor amortitzable) no inclou el valor del sòl.(Tornar)

  Nau magatzem i estable 10-02-2010 36.000 (1) 22.000
  Remolc 10-02-2010 3.155 3.155
  Màquina adobadora 10-02-2015 7.500 7.200
  Instal·lació de reg 10-02-2017 2.500 1.015
  Tractor, accessoris i eines 10-02-2017 28.800 9.800
 • Finalment, durant l'exercici 2022  ha adquirit diversos útils de conreu nous per 1.260 euros, sense que el valor unitari de cap d'ells superi la quantitat de 601,01 euros.

Solució:

Qüestió prèvia: activitats realitzades.

Les activitats realitzades pel senyor L.H.I. estan totes elles incloses en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'impost sobre el valor afegit, per la qual cosa, a l'efecte de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, es tracta d'una única activitat, de la qual clau identificativa és la 1 (agrícola o ramadera susceptible d'estar inclosa en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA ).

1a  Fase: Determinació del rendiment net previ.

Com operació prèvia, és necessari determinar els ingressos comptables corresponents a cadascun dels productes obtinguts i serveis prestats en l'exercici de l'activitat, tenint en compte que l'import de l'ajuda directa desacoblada de la Política Agrària Comuna (PAC ) haurà d'acumular-se als ingressos procedents dels diferents cultius i explotacions, en proporció als seus respectius imports, sense incloure a aquest efecte els ingressos per uns altres treballs i serveis accessoris.

Per tant, els ingressos comptables seran els següents:

Ingressos totals procedents de cultius i explotacions: 54.880 (Blat de moro) + 29.835 (Bens) + 19.040 (p. hortícoles) = 103.755 euros.

Ingressos comptables per venda de blat de moro

Ingressos registrats: 54.880

Part proporcional de l'ajuda directa desacoblada de la PAC (54.880 ÷ 103.755 x 6.250) = 3.305,86

Ingressos comptables (54.880 + 3.305,86) =  58.185,86

Ingressos comptables per venda de bestiar oví de carn

Ingressos registrats: 29.835

Part proporcional de l'ajuda directa desacoblada de la PAC (29.835 ÷ 103.755 x 6.250) =  1.797,20

Ingressos comptables (29.835 + 1.797,20) =  31.632,20

Ingressos comptables per venda de productes d'horticultura

Ingressos registrats: 19.040

Part proporcional de l'ajuda directa desacoblada de la PAC (19.040 ÷ 103.755 x 6.250): 1.146,93

Ingressos comptables (19.040 + 1.146,93) =  20.186,93

Ingressos comptables per uns altres treballs i serveis accessoris

Ingressos registrats i computables: 4.760

Aplicant als ingressos procedents de cadascun dels productes i serveis els corresponents índexs de rendiment net, el rendiment net previ es determina com segueix:

Rendiment net previ (suma)

21.234,55 

Codi producteTipus de producte/serveiIngressos comptables Índex de  rendimentRendiment  base producte
3 Bestiar oví de carn 31.632,20

0,09

2.846,90

6 Blat de moro 58.185,86

0,18

10.473,45

Productes de l'horticultura 20.186,93 0,26 5.248,60
15 Altres treballs i serveis accessoris 4.760,00 0,56 2.665,60

2a Fase: Determinació del rendiment net minorat.

Reducció del 35 per 100 del preu d'adquisició del gasoil agrícola (D.A.7a Ordre HFP /1172/2022, de 29 de novembre-BOE d' 1 de desembre-)

En tractar-se d'adquisicions de gasoil agrícola necessari per al desenvolupament de l'activitat documentades mitjançant les corresponents factures, és procedent aplicar aquesta reducció pel següent import:

 35% s/ 6.000 euros (import del gasoil agrícola 2022) = 2.100 euros

Import de les amortitzacions de l'immobilitzat afecte a l'activitat.

Utilitzant la taula d'amortització continguda en l'Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre), i d'acord amb les regles per a la seva aplicació establertes en la mateixa, l'import de l'amortització que pot deduir-se del rendiment net previ es determina de la següent manera:

Element patrimonialValor adquisicióCoeficient màximPeríode amortitzableAmortització
Total amortitzacions 11.185

Notes al quadre:

(1) El 31-12-2022, el remolc ja estava completament amortitzat, per la qual cosa no és procedent computar import algun per aquest concepte el 2022. (Tornar)

(2) Com l'import que resultaria de l'aplicació del coeficient lineal màxim és superior a la quantitat pendent d'amortitzar a 31-12-2021, que ascendeix a 300 euros (7.500 – 7.200), l'amortització de la màquina adobadora s'ha efectuat per aquesta última quantitat. (Tornar)

(3) Poden amortitzar-se lliurement per ser el seu valor unitari inferior a 601,01 euros i perquè, a més, l'import global dels elements patrimonials nous adquirits l'any 2022  no supera la quantitat de 3.005,06 euros. (Tornar)

Nau magatzem i estable 36.000 5% Tot l'any 1.800
Remolc 3.155& Irrellevant (1) 0
Màquina adobadora 7.500 25% Tot l'any 300 (2)
Instal·lació de reg 2.500 25% Tot l'any 625
Tractor i accessoris 28.800 25% Tot l'any 7.200
Útils de conreu 1.260 100% (3) Irrellevant 1.260

Rendiment net minorat (resum):

Rendiment net previ: 21.234,55

menys: Reducció per adquisició de gasoil agrícola: 2.100

menys: Amortització de l'immobilitzat material i intangible: 11.185

igual a: Rendiment net minorat: 7.949,55  

3a Fase: Índexs correctors i determinació del rendiment net de mòduls.

Únicament resulta aplicable en aquest cas l'índex corrector per utilització de personal assalariat, cost del qual representa el 16 per 100 respecte del volum total d'ingressos (18.000 ÷ 114.765 x 100 = 15,68%).

Com l'esmentat percentatge està comprès entre el 10 i el 20 per 100, és procedent aplicar l'índex corrector 0,90. Per tant:

Rendiment net de mòduls: (7.949,55  x 0,90) = 7.154,59 euros

4a Fase: Determinació del rendiment net de l'activitat.

 • Reducció de caràcter general: 25% s/7.154,59 =  1.788,65  euros

  Comentari:  la  disposició addicional vuitena de l'Ordre  HFP/1172/2022, de 29 de novembre (BOE d'1 de desembre), va elevar del 5 al   15 per 100 la reducció general prevista en la disposició addicional primera de l' Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2022 el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l'impost sobre el valor afegit. No obstant això,  amb l’objecte de tenir en compte el fort increment dels costos suportats pel sector agrari com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna,  l'article 2 de l' Ordre HFP /405/2023, de 18 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2022 els índexs de rendiment net i la reducció general aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals (BOE de 25 d'abril) ha tornat a elevar aquesta reducció general al 25 per 100 per a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals que determinin el rendiment net pel mètode d'estimació objectiva. 

 • Al no existir despeses extraordinàries per circumstàncies excepcionals ni dret a la reducció per agricultors joves, el rendiment net de l'activitat és el següent:  7.154,59 – 1.788,65 =  5.365,94 euros

5a Fase: Determinació del rendiment net reduït de l'activitat.

Reducció per irregularitat

Al no computar-se cap tipus de rendiment amb període de generació superior a dos anys, ni tampoc cap obtingut de forma notòriament irregular en el temps, no és procedent aplicar reducció alguna per aquest concepte. Per tant:

Rendiment net reduït de l'activitat = Rendiment net de l'activitat (5.365,94  euros)

Determinació del rendiment net reduït total de l'activitat

Reducció per l'exercici de determinades activitats econòmiques:

En ser els rendiments de les activitats econòmiques inferiors a 12.000 euros s'aplica la reducció de l'article 32.2.3º de la Llei de l'IRPF.

En ser inferior a 8.000 euros (5.365,94 euros), correspon l'import de la reducció a aplicar és de 1.620 euros.

Per tant:

Rendiment net de l'activitat =  5.365,94

menys: Reducció de l'article 32.2.3º de la Llei de l'IRPF =  1.620

igual a: Rendiment net reduït total de l'activitat = (5.365,94 – 1.620) =  3.745,94