Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Índex 1. Utilització exclusiva de mitjans de producció aliens en activitats agrícoles

Normativa: Instrucció 2.3.a) de l'annex I Ordre  HFP /1335/2021, d'1 de desembre

S'aplicarà l'índex 0,75 quan en el desenvolupament de les activitats agrícoles s'utilitzin exclusivament mitjans de producció aliens, sense considerar, a aquests efectes, el sòl.

S'entenen com a mitjans de producció alienes tant el treball com el capital, a excepció de la terra i dels elements adherits a ella de manera permanent com els pous, arbres i construccions que formin part de l'explotació. Per tant, perquè resulti aplicable aquest índex corrector, el titular no ha de treballar personalment en l'activitat (tret de tasques pròpies de direcció, organització i planificació de la mateixa) sinó usar íntegrament mà d'obra aliena; a més, tots els elements de l'explotació diferents de la terra en els termes anteriorment comentats han de ser aportats per tercers.

Per excepció, no s'aplicarà aquest índex en els casos de parceria i figures similars.