Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Índex 2. Utilització de personal assalariat

Normativa: Instrucció 2.3.b) de l'annex I Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre

Quan en l'activitat s'utilitzi personal assalariat cost del qual superi el 10 per 100 del volum total d'ingressos, serà aplicable l'índex corrector que en cada cas procedeixi dels que s'indiquen a continuació, en funció del percentatge que el cost del personal assalariat representi en relació amb el volum total d'ingressos de l'activitat:

Percentatge (cost personal assalariat/volum ingressos x 100)Índex
Índex corrector aplicable per utilització de personal assalariat
Més del 10 per 100 i fins al 20 per 100 0,90
Més del 20 per 100 i fins al 30 per 100 0,85
Més del 30 per 100 i fins al 40 per 100 0,80
Més del 40 per 100 0,75

Per determinar l'índex per utilització del personal assalariat, no es tindran en compte el cost de personal ni els ingressos de les activitats forestals ni de la de transformació de productes forestals.

Incompatibilitat amb l'índex 1: no s'aplicarà aquest índex quan el rendiment de l'activitat hagués estat objecte de reducció per efecte de l'índex 1 ("Utilització exclusiva de mitjans de producció aliens en activitats agrícoles").