Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Índex 3. Per cultius realitzats en terres arrendades

Normativa: Instrucció 2.3.c) de l'annex I Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre

S'aplicarà l'índex 0,90 quan els cultius es realitzin, en tot o en part, en terres arrendades. La reducció s'aplicarà a la part del rendiment net minorat de l'activitat que procedeixi d'aquests cultius (una vegada rectificada, si escau, per efecte de l'aplicació dels índexs correctors anteriors).

Per delimitar la part del rendiment net minorat de l'activitat sobre la qual és procedent l'aplicació d'aquest índex, serà precís distingir la part del rendiment net previ de l'activitat i l'amortització de l'immobilitzat afecte a la mateixa que correspongui als cultius realitzats en terres arrendades.

Quan no sigui possible delimitar aquest rendiment es prorratejarà en funció del percentatge que suposin les terres arrendades dedicades a cada cultiu respecte a la superfície total, pròpia i arrendada, dedicada a aquell cultiu.