Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Índex 4. Pinsos adquirits a tercers en més del 50 per 100

Normativa: Disposició addicional setena i Instrucció 2.3.d) de l'annex I Ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre (BOE d'1 de desembre)

Quan en les activitats ramaderes s'alimenti el guanyat amb pinsos i altres productes per a l'alimentació adquirides a tercers, que representin més del 50 per 100 de l'import total dels consumits, als rendiments procedents d'aquestes activitats se'ls aplicarà el 2022  l'índex del 0,50.

A aquests efectes, la valoració de l'import dels pinsos i altres productes propis s'efectuarà segons el seu valor de mercat.

Atenció: la disposició addicional setena de l'Ordre HFP//1172/2022, de 29 de novembre (BOE d'1 de desembre), determina que l'índex corrector del 0,50 per pinsos adquirits a tercers que es regula en ella per a 2023  s'apliqui també al període impositiu 2022, en substitució dels previstos en l'Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre). 

D'aquesta manera  per a 2022 es redueix a un únic índex,  el 0,50, els dos inicialment previstos en l'Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre).