Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Índex 6. Cultius en terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica

Normativa: Disposició addicional setena i Instrucció 2.3.f) de l'annex I Ordre HFP/1172/2022, de 29 de novembre (BOE d'1 de desembre)

S'aplicarà un índex de 0,75  quan els cultius es realitzin, en tot o en part, en terres de regadiu per energia elèctrica, sempre que el contribuent, o la comunitat de regants en la que participi, estiguin inscrits en el registre territorial corresponent a l'oficina gestora d'Impostos Especials a què es refereix l'article 102.2 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials.

Aquest índex de 0,75 s'aplicarà sobre el rendiment procedent dels cultius realitzats en terres de regadiu per energia elèctrica.

Quan no sigui possible delimitar aquest rendiment, aquest índex s'aplicarà sobre el resultat de multiplicar el rendiment procedent de tots els cultius pel percentatge que suposi la superfície dels cultius en terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica sobre la superfície total de l'explotació agrícola.

Aquest índex podrà aplicar-se per qualsevol de les següents activitats que utilitzin energia elèctrica per regar els seus cultius, sempre que el rendiment procedeixi de productes agrícoles:

  • Activitat agrícola susceptible d'estar inclosa en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'impost sobre el valor afegit.

  • Aprofitaments que corresponguin al cedent en les activitats agrícoles desenvolupades en règim de parceria.

  • Processos de transformació, elaboració o manufactura de productes naturals, vegetals o animals, que requereixin l'alta en un epígraf corresponent a activitats industrials de les Tarifes de l'impost sobre activitats econòmiques i es realitzin pels titulars de les explotacions de les quals s'obtinguin directament aquests productes naturals.

Atenció: la disposició addicional setena de l'Ordre  HFP//1172/2022, de 29 de novembre (BOE  d'1 de desembre), determina que l'índex corrector per  cultius en terres de regadiu que utilitzin, a aquest efecte, energia elèctrica que es regula en ella per a 2023  s'apliqui també al període impositiu 2022, en substitució del previst en l'Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre). 

D'aquesta manera  per a 2022 es redueix l'indexi corrector  per cultius en terres de regadiu del 0,80 al 0,75.