Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Índex 8. Índex corrector en determinades activitats forestals

Normativa: Instrucció 2.3.h) de l'annex I Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre

Serà d'aplicació l'índex corrector 0,80 sobre els rendiments procedents de l'explotació de finques forestals gestionades d'acord amb plans tècnics de gestió forestal, ordenació de muntanyes, plans dasocràtics o plans de repoblació forestal aprovats per l'Administració forestal competent, sempre que el període de producció mitjà, segons l'espècie de què es tracti, determinat en cada cas per l'Administració forestal competent, sigui igual o superior a 20 anys.

Atenció: als rendiments procedents d'activitats forestals únicament els podrà ser d'aplicació aquest índex corrector.