Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Fase 4a: Determinació del rendiment net de l'activitat

D'acord amb la normativa reguladora del mètode d'estimació objectiva, continguda en l'Annex I i en la disposició addicional primera de l'Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre), per determinar el rendiment net de l'activitat podran practicar-se les següents reduccions:

1. Reducció general: 25 per 100

Normativa: disposició addicional vuitena Ordre  HFP/1172/2022, de 29 de novembre  (BOE  d'1 de desembre), disposició addicional primera Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre) i article 2 de l' Ordre HFP/405/2023, de 18 d'abril (BOE de 25 d'abril).

Per a 2022  el rendiment net de mòduls de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, així com dels processos de transformació, determinat conforme al comentat en la fase 3a anterior, podrà reduir-se en el percentatge del 25 per 100.

Important: l'article 2 de l' Ordre HFP/405/2023, de 18 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2022 els índexs de rendiment net i la reducció general aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals (BOE de 25 d'abril), ha elevat del 15 al 25 per 100 la reducció prevista en la  disposició addicional primera de l'Ordre  HFP/1335/2021, que va ser ja va ser incrementada amb anterioritat del 5 al 15 per  disposició addicional vuitena de l'Ordre  HFP/172/2022, de 29 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2023 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF.

2. Reducció agricultors joves: 25 per 100

Normativa: disposició addicional sisena Llei IRPF i instrucció 3 de l'Annex I Ordre  HFP/1335/2021, d' 1 de desembre (BOE  de  2 de desembre)

Els agricultors joves (majors de 18 anys i menors de 40 anys) o assalariats agraris podran reduir el rendiment net de mòduls, que resulti després d'aplicar la reducció de caràcter general, en un 25 per 100 a cadascun dels períodes impositius tancats durant els cinc anys següents a la seva primera instal·lació com a titulars d'una explotació que tingui caràcter de prioritari, realitzada a l'empara del que preveu el Capítol IV del Títol I de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries, sempre que acreditin la realització d'un pla de millora de l'explotació.

A aquests efectes, el caràcter d'explotació prioritària haurà d'acreditar-se mitjançant certificació expedida per l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma, o de la inclusió en el Catàleg General d'Explotacions Prioritàries del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Vegeu el Reial decret 613/2001, de 8 de juny, sobre millora i modernització de les estructures de producció de les explotacions agràries (BOE del 9).

3. Reducció per a activitats econòmiques exercides en la Illa de la Palma: 20 per 100

Normativa: disposició addicional sisena Ordre  HFP/1172/2022, de 29 de novembre (BOE  d'1 de desembre)

Per a aquells contribuents que desenvolupin la seva activitat econòmica en la Illa de la Palma i determinin el rendiment net d'aquesta activitat pel mètode d'estimació objectiva,  es podrà reduir el rendiment net de mòduls de 2022 corresponent a tals activitats en un 20 per 100.

La reducció s'haurà de consignar en la casella  [0157] de la declaració.

Atenció: a causa de les conseqüències de les erupcions volcàniques ocorregudes en la Illa de la Palma, s'estableix, per la disposició addicional sisena de l'Ordre  HFP /1172/2022, de 29 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2023 el mètode d'estimació objectiva, ha establert per a les activitats econòmiques exercides en aquesta illa, una reducció especial, similar a l'establerta per al terme municipal de Lorca, a causa del terratrèmol esdevingut en aquest municipi. Aquestes reduccions s'aplicaran tant el 2022 com el 2023.

4. Despeses extraordinàries per circumstàncies excepcionals

Normativa: Vegeu la norma comuna 2 de l'Annex III Ordre  HFP/1335/2021, d'1 de desembre (BOE  de 2 de desembre)

Quan el desenvolupament de l'activitat s'hagi vist afectat per incendis, inundacions, enfonsaments o altres circumstàncies excepcionals que hagin determinat despeses extraordinàries alienes al procés normal de l'exercici d'aquella, els interessats podran minorar el rendiment net resultant en l'import de les esmentades despeses. Per fer-ho, els contribuents hauran d'haver posat aquesta circumstància en coneixement de l'Administració o, si no, Delegació de l'Agència Tributària, en el termini de 30 dies a comptar de la data en la que es produeixi, aportant a aquest efecte, la justificació corresponent i fent menció, si escau, de les indemnitzacions a percebre per raó de tals alteracions, a fi que l'Administració tributària verifiqui la certesa de la causa que motiva la reducció del rendiment i l'import de la mateixa.

Vegeu sobre això els Reals Decrets-lleis 10/2021, de 18 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca "Filomena" (BOE de 19 de maig) i 20/2021, de 5 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents de suport per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la reconstrucció econòmica i social de la illa de La Palma (BOE de 6 d'octubre). Així mateix, vegeu el Reial Decret llei 28/2021, de 17 de desembre, pel qual s'adopten mesures complementàries de caràcter urgent per a la reparació dels danys ocasionats per les erupcions volcàniques i per a la recuperació econòmica i social de la illa de La Palma (BOE de 18 de desembre).