Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Cas pràctic

La comunitat de béns "X", NIF del qual és E28000000, està formada per dos comuners, cadascun dels quals té un percentatge de participació del 50 per 100. El comuner "I" és contribuent pel NIF i el comuner "Z" és contribuent de l'impost sobre societats. La comunitat de béns ha obtingut en l'exercici  2022  les següents rendes:

 • 12.200 euros procedents de l'arrendament durant tot l'any d'un habitatge a un matrimoni. Aquest immoble va ser adquirit per l'entitat l'any 2000, ascendint el cost d'adquisició satisfet per la mateixa a 250.000 euros. La referència cadastral de l'immoble és 0052807VK4724A0003KI. El valor cadastral de l'immoble en l'exercici 2022  va ser de 58.500 euros, de què el 40 per 100 corresponen al valor del sòl.

  Les despeses satisfetes durant l'exercici 2022  per l'entitat en relació amb l'immoble han estat els següents:

  • Rebut comunitat: 1.100 euros.
  • Rebut IBI : 360 euros.
  • Interessos derivats del finançament de l'immoble: 1.300 euros.
 • 1.200 euros, en concepte d'interessos derivats d'una imposició a termini fix de dos anys i un dia. La liquidació dels esmentats interessos es va produir, al venciment del termini, el dia 2 d'octubre de 2022.

 • 1.800 euros, en concepte de dividends procedent d'accions d'una entitat resident en territori espanyol. Les despeses d'administració i dipòsit de les accions han ascendit a 10 euros.

 • La comunitat de béns exerceix una activitat econòmica empresarial el rendiment net de la qual es determina en el mètode d'estimació directa, modalitat normal. D'acord amb les dades i registres comptables de l'entitat, els ingressos de l'exercici han ascendit a 50.000 euros, essent les despeses deduïbles, incloses les amortitzacions fiscalment computables, de 20.000 euros.

 • El dia 10 de gener de 2022  ha venut en borsa per 150.000 euros, descomptats les despeses inherents a aquesta transmissió satisfetes per l'entitat, un paquet d'accions adquirit l'1 d'octubre de 1999 per 100.000 euros, incloses les despeses inherents a aquesta adquisició satisfetes per l'entitat.

 • El dia 15 de novembre de 2022  ha venut per 150.000,00 euros, descomptats les despeses i els tributs inherents a aquesta transmissió satisfetes per l'entitat, un immoble no afecto a l'activitat econòmica adquirida el dia 1 d'octubre de 2001 per un import equivalent a 100.000 euros, incloses les despeses i tributs inherents a l'adquisició satisfetes per l'entitat. La referència cadastral de l'immoble és 9872023VH5797S0001WX i el seu valor cadastral, que no ha estat objecte de revisió en els últims 10 anys, ascendeix en l'exercici 2022  a un import de 30.500 euros. L'immoble ha estat desocupat des de la seva adquisició.

 • L'import de les retencions i ingressos a compte suportats per l'entitat van ascendir a: 570 euros (228 efectuats sobre els interessos i 342 euros sobre els dividends).

Determinar la renda atribuïble per l'entitat a cadascun dels seus membres i els imports que cadascun d'ells ha d'incloure en la declaració anual corresponent a la seva imposició personal.

Solució:

1. Determinació per l'entitat de la renda atribuïble a cada comuner segons les normes de l'IRPF :

1.1. Rendiments del capital immobiliari:

 • Ingressos íntegres: 12.200
 • Despeses deduïbles:
  • Rebut comunitat: 1.100
  • Rebut IBI : 360
  • Interessos finançament immoble: 1.300
  • Amortització immoble 3% s/(60% x 250.000,00) = 4.500

  Total despeses deduïbles: 7.260,00

 • Rendiment net (12.200 – 7.260) = 4.940
 • Rendiment atribuïble a cada comuner (50% s/4.940) = 2.470

1.2. Rendiments del capital mobiliari:

 • Rendiment net dividends (1.800 - 10) = 1.790
 • Rendiment atribuïble a cada comuner (50% s/1.790) = 895
 • Rendiment net interessos: 1.200
 • Rendiment atribuïble a cada comuner (50% s/ 1.200) = 600

1.3. Rendiments d'activitat econòmica:

 • Ingressos íntegres: 50.000
 • Despeses deduïbles, incloses amortitzacions: 20.000
 • Rendiment net (50.000 - 20.000) = 30.000
 • Rendiment atribuïble a cada comuner (50% s/ 30.000) =  15.000

1.4. Guanys i pèrdues patrimonials (venda accions):

 • Valor de transmissió: 150.000
 • Valor adquisició: 100.000
 • Guany patrimonial (150.000 - 100.000) = 50.000
 • Renda atribuïble al comuner "I" (50% s/50.000) = 25.000
 • Renda atribuïble al comuner "Z" (50% s/50.000) = 25.000

1.5. Guanys i pèrdues patrimonials (venda immoble):

 • Valor de transmissió: 150.000
 • Valor adquisició: 100.000
 • Guany patrimonial (150.000 - 100.000) = 50.000
 • Renda atribuïble al comuner "I" (50% s/50.000) = 25.000
 • Renda atribuïble al comuner "Z" (50% s/50.000) = 25.000

1.6. Renda immobiliària imputada (immoble desocupat):

 • Renda atribuïble (2% s/30.500) x (317  ÷ 365) = 529,78
 • Renda atribuïble a cada comuner (50% s/ 529,78) = 264,89

1.7. Retencions i ingressos a compte:

 • Atribuïbles a cadascun dels comuners (50% s/570) = 285

2. Declaració de la renda atribuïda pel comuner "I" contribuent de l'IRPF :

2.1. Rendiment del capital immobiliari:

 • Rendiment net atribuït: 2.470
 • Reducció arrendament habitatge (60% s/2.470) = 1.482
 • Rendiment net computable (2.470 - 1482) = 988

2.2. Rendiment net del capital mobiliari a integrar en la base imposable de l'estalvi:

 • Dividends
 • Import íntegre: 900
 • Despeses deduïbles imputables: 5
 • Interessos:
  • Rendiment net atribuït: 600

  Total rendiment net computable del capital mobiliari (900 + 600 – 5) = 1.495

2.3. Rendiment activitats econòmiques:

 • Rendiment net atribuït: 15.000

2.4. Guanys patrimonials a integrar en la base imposable de l'estalvi: (1)

 • Renda imputable (25.000 + 25.000) = 50.000

2.5. Renda immobiliària imputada:

 • Import atribuït: 264,89

Nota a l'exemple:

(1) En tractar-se en ambdós casos de guanys obtinguts per la transmissió d'elements patrimonials (venda d'accions i immoble) el seu import s'integra en la base imposable de l'estalvi. Amb relació als guanys i pèrdues que integren la base imposable de l'estalvi vegeu el Capítol 11. (Tornar)