Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Àmbit d'aplicació

Delimitació positiva

Normativa: Art. 91.1 Llei IRPF

Sens perjudici del que disposen els tractats i convenis internacionals que hagin passat a formar part del nostre ordenament intern,  els contribuents de l'IRPF hauran d'incloure en la base imposable general de la renda del període impositiu, com un component més independent i autònom de la mateixa, la renda positiva obtinguda per una entitat no resident en territori espanyol, per tal com aquesta renda pertanyi a alguna de les classes es detallen en l'apartat següent i concorrin les següents circumstàncies quant al grau de participació i al nivell de tributació  de l'entitat no resident:

 1. Grau de participació en l'entitat no resident

  La participació del contribuent en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l'entitat no resident en territori espanyol, en la data de tancament de l'exercici social d'aquesta última,  ha de ser igual o superior al 50 per 100.

  A aquests efectes  la participació del contribuent  pot ser directament en l'entitat no resident o bé  indirectament a través d'una altra o altres entitats no residents.

  Aquest grau de participació pot ostentar-ho el contribuent per si mateix o conjuntament amb entitats vinculades, segons el que preveu l'article 18 de la  LIS, o amb uns altres contribuents units per vincles de parentesc, inclòs el cònjuge, en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al segon grau inclusivament.

  Precisió: a l'efecte de determinar si la participació de tots ells és igual o superior al 50 per 100, al costat de la participació del contribuent ha de tenir-se en compte únicament la del cònjuge o els familiars que siguin contribuents per IRPF, excloent-se en conseqüència per a aquest còmput la participació dels no residents.

 2. Nivell de tributació de l'entitat no resident participada

  L'impost de naturalesa idèntica o anàloga a l'impost sobre societats satisfet  per l'entitat no resident participada per raó de les rendes que hagin d'incloure's,  ha de ser inferior al 75 per 100 de la tributació que correspondria  a aquelles mateixes rendes en l'impost sobre societats espanyol.

Delimitació negativa: entitats no residents en territori espanyol excloses del règim de transparència fiscal internacional

Normativa: Art. 91.14 Llei IRPF

La imputació de rendes en el règim de transparència fiscal internacional no és d'aplicació quan l'entitat no resident en territori espanyol sigui resident en un altre Estat membre de la Unió Europea o que formi part de l'Acord de l'Espai Econòmic Europeu, sempre que el contribuent acrediti que realitza activitats econòmiques.

Tampoc és d'aplicació  quan es tracti d'una institució d'inversió col·lectiva regulada  en la Directiva 2009/65/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de juliol de 2009, per la qual es coordinen les disposicions legals, reglamentàries i administratives sobre determinats organismes d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris, constituïda i domiciliada en algun Estat membre de la Unió Europea.

Per tant, per a l'aplicació d'aquest  règim d'imputació l'entitat no resident en territori espanyol no pot ser  resident en un altre Estat membre de la Unió Europea o que formi part de l'Acord de l'Espai Econòmic Europeu, o  essent resident en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai econòmic Europeu,  el contribuent no pot acreditar que realitza activitats econòmiques o es tracta d'una institució d'inversió col·lectiva regulada per la Directiva 2009/65/CE.