Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Rendes susceptibles d'imputació

Cal distingir entre:

• Rendes obtingudes d'entitats que no desenvolupin activitats econòmiques

Normativa: Art. 91.2 Llei IRPF

Els contribuents imputaran la renda total obtingut per l'entitat no resident en territori espanyol quan aquesta no disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals per a la seva obtenció, fins i tot si les operacions tenen caràcter recurrent. És a dir, quan es consideri que aquestes entitats no desenvolupen activitats econòmiques.

S'entendrà per renda total l'import de la base imposable que resulti d'aplicar els criteris i principis establerts en la LIS i en els restants disposicions relatives a l'impost sobre societats per a la determinació d'aquella.

No obstant això, l'anterior no resultarà d'aplicació quan el contribuent acrediti que les referides operacions es realitzan amb els mitjans materials i personals existents en una entitat no resident en territori espanyol pertanyent al mateix grup, en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, o bé que la seva constitució i operativa respon a motius econòmics vàlids.

S'entendrà que el grup de societats a què es refereix l'article 42 del Codi de Comerç inclou les entitats multigrup i associades en els termes de la legislació mercantil.

• Rendes obtingudes d'entitats que desenvolupin activitats econòmiques

Normativa: Art. 91.3 Llei IRPF

Com a regla general i amb les matisacions contingudes en l'article 91.3 de la Llei de l'IRPF, el soci resident quan no sigui imputable la renda total obtingut conforme a l'assenyalat en l'apartat anterior té l'obligació d'imputar en la part general de la base imposable únicament la renda positiva obtinguda per l'entitat no resident en territori espanyol que provingui de cadascuna de les següents fonts:

 1. Titularitat de béns immobles , rústics i urbans, o de drets reals que recaiguin sobre aquests, llevat que estiguin afectes a una activitat econòmica o cedides en ús a unes altres entitats no residents, pertanyents al mateix grup de societats de la titular en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç, independentment de la seva residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, i igualment estiguessin afectes a una activitat econòmica.

 2. Participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat i cessió a tercers de capitals propis, que tinguin tal consideració conforme al que disposa la normativa de l'IRPF, llevat de les que procedeixi dels següents actius financers:

  • Els tinguts per acomplir obligacions legals i reglamentàries originades per l'exercici d'activitats econòmiques.

  • Els que incorporin drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establertes com a conseqüència del desenvolupament d'activitats econòmiques.

  • Els tinguts com a conseqüència de l'exercici d'activitats d'intermediació en mercats oficials de valors.

  • Els tinguts per entitats de crèdit i asseguradores com a conseqüència de l'exercici de les seves activitats empresarials, sens perjudici del que estableix la lletra i).

 3. Operacions de capitalització i assegurança, que tinguin com a beneficiari a la pròpia entitat.

 4. Propietat industrial i intel·lectual, assistència tècnica, béns mobles, drets d'imatge i arrendament o subarrendament de negocis o mines, que tinguin tal consideració conforme al que disposa l'article 25.4 de la Llei de l'IRPF.

  No obstant això, no serà objecte d'imputació la renda procedent de drets d'imatge que hagi d'imputar-se conforme al que disposa l'article 92 de la Llei de l'IRPF

 5. Transmissió dels béns i drets referits en les lletres a), b), c) i d) anteriors que generi rendes.

 6. Instruments financers derivats, excepte els designats per cobrir un risc específicament identificat derivat de la realització d'activitats econòmiques.

 7. Activitats d'assegurances, creditícies, operacions d'arrendament financer i altres activitats financeres llevat que es tracti de rendes obtingudes en l'exercici d'activitats econòmiques, sens perjudici del que estableix la lletra i).

 8. Operacions sobre béns i serveis realitzats amb persones o entitats vinculades, en el sentit de l'article 18 de la LIS, en les que l'entitat no resident o establiment afegeix un valor econòmic escàs o nul.

 9. Activitats creditícies, financeres, asseguradores i de prestació de serveis, excepte els directament relacionats amb activitats d'exportació  realitzades, directament o indirectament, amb persones o entitats vinculades, en els termes de l'article 18 de la LIS, residents en territori espanyol, e n quant determinin despeses fiscalment deduïbles en aquestes persones o entitats residents.