Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Mesures per evitar la doble imposició

Deducció de la quota líquida de l'IRPF

Normativa: Art. 91.9 Llei IRPF

Serà deduïble de la quota líquida de  l' IRPF  l'impost o gravamen efectivament satisfet a l'estranger per raó de la distribució dels dividends o participacions en beneficis, sigui conforme a un conveni per evitar la doble imposició o d'acord amb la legislació interna del país o territori de què es tracti, en la part que correspongui a la renda positiva inclosa en la base imposable.

Aquesta deducció podrà practicar-se, encara que els impostos o gravàmens corresponguin a períodes impositius diferents d'aquell en què es va realitzar la inclusió, sense que el seu import pugui excedir la quota íntegra que a Espanya correspondria pagar per la renda positiva inclosa en la base imposable.

En cap cas es deduiran els impostos satisfets en països o territoris qualificats de jurisdiccions no cooperatives.

Aquesta deducció no podrà excedir la quota íntegra que a Espanya correspondria pagar per la renda positiva imputada en la base imposable.

L'import que, conforme a l'anteriorment indicat, resulti deduïble haurà de fer-se constar en la casella [0589] de la declaració.

Recordi: no s'integren en la base imposable del contribuent els dividends o participacions en beneficis en la part que correspongui a la renda positiva que hagi estat imputada i que una mateixa renda positiva només podrà ser objecte d'imputació per una sola vegada, sigui quina sigui la forma i l'entitat en què es manifesti.

Transmissió de la seva participació pel contribuent

Normativa: Art. 91.10 Llei IRPF

Per determinar el guany o pèrdua patrimonial derivada de la transmissió de les participacions, directes o indirectes, en les entitats no residents rendes de les quals hagin estat imputades, la Llei preveu l'aplicació de regles valoratives específiques anàlogues a les utilitzables en el cas de transmissió de participacions de societats que van tributar com patrimonials [artículo 35.1.c) del text refós de la Llei de  l' IRPF, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, vigent a 31 de desembre de 2006], amb la diferència que els beneficis socials imputats i no distribuïts a què es refereix la Llei en el supòsit de societats patrimonials han d'entendre's substituïts en aquest supòsit per les rendes positives imputades en la base imposable.

D'acord amb l'anterior, de la transmissió de les participacions, directes o indirectes, en les entitats no residents rendes de les quals hagin estat imputades, el guany o pèrdua es computarà per la diferència entre el valor d'adquisició i de titularitat i el valor de transmissió d'aquelles.

A aquest efecte, el valor d'adquisició i de titularitat s'estimarà integrat per:

(+) El preu o quantitat desembossada per a la seva adquisició.

(+) L'import dels beneficis socials que, sense efectiva distribució, haguessin estat obtinguts per la societat no resident durant els períodes impositius en els que el contribuent  hagués inclòs en la seva base imposable rendes positives  per la seva participació  en ella.

Per part seva el valor de transmissió a computar serà, com a mínim, el teòric resultant de l'últim balanç tancat, una vegada substituït el valor net comptable dels actius pel valor que tindrien a l'efecte de l'impost sobre el patrimoni, o pel seu valor de mercat si fos inferior.