Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Supòsit especial: entitats residents en països o territoris qualificats de jurisdicció no cooperativa

Normativa: Art. 91.12 Llei IRPF

Quan l'entitat participada sigui resident en un país o territori qualificat de jurisdicció no cooperativa, es presumirà, llevat que hi hagi una prova en contra, que es produeixen les següents circumstàncies:

  1. Que la tributació de l'entitat no resident per les rendes objecte d'inclusió és inferior al 75 per 100 de l'import que hagués correspost a aquelles mateixes rendes aplicant les normes de l'impost sobre societats espanyol.

  2. Que l'entitat és productora de les rendes enumerades en les lletres a), b), c), d), e), f) i g), h)  i i)  de la rúbrica " Rendes obtingudes d'entitats que desenvolupin activitats econòmiques" dins l'apartat"Contingut del règim i moment de la imputació", per la qual cosa les mateixes han d'entendre's com imputables.

  3. Que la renda obtinguda per l'entitat participada és el 15 per 100 del valor d'adquisició de la participació.

Vegeu sobre això la definició de  jurisdicció no cooperativa que recull la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal i que es comenta en la "Relació de països i territoris de jurisdicció no cooperativa" dins  l' apartat dedicat a la "Imputació de rendes per socis o partícips d'institucions d'inversió col·lectiva constituïdes en països o territoris qualificats de de jurisdicció no cooperativa" en aquest Capítol.

A aquests efectes, tingui-se en compte que recentment ha estat aprovada Ordre HFP/115/2023, de 9 de febrer, per la qual es determinen els països i territoris, així com els règims fiscals perjudicials, que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives (BOE de 10 de febrer). Aquesta ordre que actualitza la llista de països i territoris que figurava en el Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, serà d'aplicació als tributs sense període impositiu meritats a partir de seu entrada en vigor i als altres tributs període impositiu del qual s'iniciï des d'aquell moment.